จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ พอ.6344


  วิชัย สอบถามท่านผู้ฟัง ไม่ทราบว่า วิถีจิต คืออะไร

  บุษกร รู้แต่ชื่อ แต่จริงๆ แล้วก็ยังไม่รู้ลึกซึ้งเลยค่ะ

  วิชัย ขณะนี้มีจิตใช่ไหมครับ

  บุษกร มีค่ะ

  วิชัย เป็นวิถีจิตไหมครับ

  บุษกร เป็นค่ะ

  วิชัย ที่รู้ว่าเป็น ก็ต้องเข้าใจความหมายของวิถีจิต

  บุษกร ไม่เข้าใจค่ะ รู้โดยชื่อค่ะ

  วิชัย ขณะนี้มีจิตอะไรเกิดขึ้นครับ

  บุษกร จิตเห็นค่ะ

  วิชัย จิตเห็นเป็นวิถีจิตไหมครับ

  บุษกร เป็นค่ะ

  วิชัย เพราะฉะนั้นอะไรจึงเป็นวิถีจิต

  บุษกร เพราะมีการเห็น

  วิชัย จิตเห็นรู้อะไร

  บุษกร จิตเห็นรู้สีค่ะ

  วิชัย ครับ รู้สิ่งที่ปรากฏทางตา รู้รูปารมณ์ ถ้าใช้ภาษาบาลี เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายของคำว่า จิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ ใช่ไหมครับ

  บุษกร ค่ะ

  วิชัย จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้อารมณ์ มีไหมครับ ไม่มี ดังนั้นจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ มีอารมณ์อะไรบ้างที่จิตรู้ อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตรู้ ก็มีแสดงหลายอย่าง เช่น อารมณ์มี ๖ อย่างก็มี ก็คือ รูปารมณ์ ๑ สัททารมณ์ ๑ คันธารมณ์ ๑ รสารมณ์ ๑ โผฏฐัพพารมณ์ ๑ และธัมมารมณ์ ๑ ถ้าเข้าใจคำว่า วิถีจิต วิถี คือ ทาง จิตเป็นสภาพรู้ วิถีจิต คือ สภาพรู้ที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ

  ทวารมีกี่ทางครับ ที่จะให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ มี ๖ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความหมายของจิตเห็น เป็นวิถีจิต เพราะรู้ใช่ไหมว่า เป็นเพราะอะไร

  บุษกร วิถีจิตเห็น

  วิชัย จิตเห็นที่กล่าวว่าเป็นวิถีจิต ในตอนแรก อันนี้พอเข้าใจเหตุผลไหมครับว่า เหตุใดจิตเห็นจึงเป็นวิถีจิต วิถีจิตคืออะไรครับ

  บุษกร จริงๆ แล้วยังไม่เข้าใจค่ะ

  วิชัย วิถีจิต หมายถึงจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ ซึ่งทางที่เรากล่าวแล้วมี ๖ ทาง คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทั้ง ๖ ทาง เป็นวิถีจิต ดังนั้นถ้าเรากล่าวว่า จิตเห็นเป็นวิถีจิตไหมครับ

  บุษกร จิตเห็นเป็นวิถีจิต

  วิชัย เพราะอะไรครับจึงเป็นวิถีจิต

  บุษกร เพราะจิตรู้

  วิชัย รู้อารมณ์ทางไหนครับ

  บุษกร ทางตา

  วิชัย เพราะฉะนั้นถ้าเรากล่าวว่า จิตใดก็ตามที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจเป็นวิถีจิต เพราะเหตุว่าเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ ซึ่งมี ๖ ทาง ขณะที่หลับสนิท รู้อารมณ์ทางทวารไหนไหมครับ ทางตาเห็นไหมครับ

  บุษกร ไม่เห็น

  วิชัย ได้ยินไหมครับ

  บุษกร หลับสนิทจะไม่ได้ยิน

  วิชัย ไม่รู้อะไรเลย โลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ แต่มีจิตไหมครับ

  บุษกร มีค่ะ

  วิชัย เป็นจิตอะไรครับ

  บุษกร ภวังคจิต

  วิชัย เพราะฉะนั้นภวังคจิตไม่รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพราะฉะนั้นภวังคจิตเป็นวิถีจิตไหมครับ

  บุษกร ภวังคจิตไม่ใช่วิถีจิต

  วิชัย จิตที่เป็นภวังคจิตไม่ใช่วิถีจิต จิตที่ไม่ใช่วิถีจิตมี ๓ ขณะ คือ ขณะปฏิสนธิ ขณะที่เป็นภวังค์ และขณะจุติ ๓ ขณะนี้ไม่รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจเลย จึงไม่ใช่วิถีจิต

  บุษกร อยากจะขอทราบโมฆวาระวิถีจิต

  วิชัย ก็หมายถึงว่า ขณะนั้นมีรูปมากระทบ แต่ไม่มีวิถีจิตเกิดขึ้นเลย


  หมายเลข 12460
  27 เม.ย. 2565