การคิดถึงรูปที่ดับไปแล้ว ไม่มีประโยชน์ พอ.5297


    ธีรพันธ์ นอกจากฟังแล้วมีการพิจารณาจนเกิดความเข้าใจที่จะรู้ลักษณะของรูป อย่างเช่นทางตา สีสันวัณณะที่ปรากฏ ปรากฏแล้วปรากฏอีก ก็ยังไม่รู้ความจริง เห็นแล้วก็นึกคิดต่อเป็นรูปพรรณสัณฐาน เป็นคน สัตว์ ที่นั่งอยู่ มีอิริยาบถต่างๆ ถ้าพิจารณาโดยละเอียด ก็จะเป็นการปรุงแต่งให้สังขารขันธ์รู้ลักษณะที่เป็นรูปธรรมจริงๆ การที่จะไม่เป็นสัตว์ บุคคลอย่างไร จะต้องเป็นความเข้าใจที่รู้ลักษณะที่เป็นรูปจริงๆ ถ้าเป็นรูปแล้ว ก็ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน รูปก็คือรูป เป็นรูปขันธ์ รูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เพราะฉะนั้นการคิดถึงรูปที่ดับไปแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์


    หมายเลข 12227
    24 ก.ย. 2564