เข้าใจแล้วกลับมาไม่เข้าใจ พอ.5275


    สุกัญญา ลักษณะความเข้าใจในสภาพธรรม ตั้งใจฟัง มีความเข้าใจเหมือนกับเวลากราบเรียนถามท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์อธิบาย ก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น จริงๆ อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่า เพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าเพียงเล็กน้อย เวลาออกไปข้างนอก เราก็จะย้อนกลับมาพิจารณาสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเล็กน้อย แต่ก็ไม่เข้าใจ

    สุ. เพราะเหตุว่าสภาพธรรมที่ไม่เข้าใจมีมากกว่า


    หมายเลข 12098
    1 ก.ค. 2564