ลบล้างธรรมวินัย


  อรร. ความไม่รู้ ไม่เข้าใจพระธรรมวินัย ทำให้มีการทำลายพระธรรมวินัย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น การรับและยินดีในเงินและทองของภิกษุ และการมีสำนักปฏิบัติธรรม ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ และเผยแพร่ความถูกต้อง ตามพระธรรมวินัย เพื่อดำรงพระศาสนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อไป จากการสนทนา "ตติยอนาคตสูตร" ที่มศพ. ๔ มกราคม ๒๕๖๓

  สุ. ก็คงจะมีอีกมาก ที่แต่ละคนประสบ เพราะว่าคงเป็นอย่างนี้เหมือนๆ กัน ใช่ไหม ไม่ว่าวัดไหน

  ผู้ถาม ท่านอาจารย์ เขาจะกำหนดเลยว่า คืนนี้ ต้องเข้าไปเท่าไหร่ สองหรือสามชั่วโมง เขาจะมีใบออกมาทั้งหมดเลย คืนนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่

  สุ. แต่ต้องมีพิเศษ ใช่ไหม คือ ต้องถวายเงินพระ

  ผู้ถาม ใช่ค่ะ

  สุ. รวมไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่รวม

  ผู้ถาม ใช้จ่ายต่างหากที่จะต้องให้วัดอยู่แล้ว แต่ว่าที่ทำบุญนี้ มันคือต่างหาก

  สุ. แล้วก็น้อยไป

  ผู้ถาม ใช่ เขาบอกน้อยไป

  สุ. เพราะฉะนั้น ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือไม่

  คำ. ตรงครับท่านอาจารย์ นี่คือภัย ชัดเจนมากเลยครับ คุณพรวดีเมื่อได้ฟังที่พระพูดอย่างนั้น รู้สึกอย่างไรที่พระ ขอเงินเพิ่ม

  ผู้ถาม ไม่ใช่ ที่พูดไม่ใช่พระโดยตรง เจ้าหน้าที่ค่ะ

  คำ. ก็ต้องเนื่องกับพระภิกษุ ใช่ไหม

  ผู้ถาม ใช่

  คำ. ไม่ว่าพระภิกษุจะรับเอง หรือให้ผู้อื่นรับ ผิดเหมือนกัน

  ผู้ถาม รู้ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะว่าญาติๆ เขาต้องจัดการให้

  สุ. เพิ่มให้หรือเปล่า

  ผู้ถาม พอแล้วแค่นี้ไม่ต้องเพิ่ม

  สุ. หรือว่าไม่ควรจะมีเลยด้วยซ้ำไป ไม่ใช่หรือ

  ผู้ถาม ใช่

  สุ. ตรงไหม กับพระสูตร นี่ก็เป็นตัวอย่าง แต่ให้เห็นว่าความจริงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม สำนักปฏิบัติ ถ้าไม่มีการศึกษา ใช่ไหม หรือ มีแล้วก็ยังมีสำนักปฏิบัติ หมายความว่าอะไร ทั้งหมดเลย ใช่ไหม เนื่องจากไม่เข้าใจความลึกซึ้งของพระธรรม ไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งความลึกซึ้งของธรรม จะไม่เปิดเผยเลย เพราะนานแสนนานมาแล้วในสังสารวัฎ ก็ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา มีใครคิดจะออกจากความเป็นเราบ้าง ไม่รู้ด้วยซ้ำไป ใช่ไหม ว่าขณะนั้นเป็นความเห็นผิด ซึ่งสะสมมานานมาก และไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลย ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว

      เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีการเคารพในการฟังพระธรรม ว่าลึกซึ้ง ก็เผินๆ บางคนก็กล่าวว่าไม่ต้องศึกษาธรรม เสียเวลาศึกษาธรรม ต้องปฏิบัติ นี่หมายความว่าอะไร ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เห็นคุณด้วย แล้วปฏิบัติเพื่ออะไร มีสำนักปฏิบัติทำอะไรเพื่ออะไร ไม่ใช่ความรู้ความถูกต้องเลยทั้งสิ้น

      เพราะฉะนั้น ขณะนี้ใครก็ตามที่ได้ฟังแล้ว เป็นผู้ตรง ไตร่ตรองเพื่อประโยชน์ เมื่อมีความเห็นถูกแล้ว คิดถึงคนอื่นที่เขาเห็นผิดบ้างไหม ที่ถ้ามีโอกาสที่จะเกื้อกูลให้เขาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตที่เกิดมา แล้วก็สะสมความเป็นเรามาตลอดในสังสารวัฎ แล้วก็คนอื่นก็เหมือนกัน

      เพราะฉะนั้น ใครที่มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมเห็นคุณอย่างยิ่ง และทำทุกอย่างในชีวิตซึ่งไม่มีอะไรจะมีประโยชน์ยิ่งกว่านี้เลย ให้คนอื่นได้มีความเข้าใจพระธรรมด้วย

      คำ. ท่านอาจารย์ครับ ข้อความที่ปรากฎในพระสูตรนี้ ทุกประการเลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงภัยที่เกิดขึ้นทุกข้อเลย จะมีคำว่า การลบล้างธรรม กับ การลบล้างวินัย ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างมา ก็พอที่จะเห็นในเรื่องของการไปสำนักปฏิบัติก็คือ ไม่ตรงตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ ลบล้างพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการไปสำนักปฏิบัติก็ชัดเจน และตัวอย่างที่คุณพรวดีได้ยกมา ที่มีตัวแทนของพระมาขอเงินเพิ่มจากคฤหัสถ์ ก็แสดงถึงความเป็นไปของพระภิกษุไม่ประพฤติตามพระวินัย ไม่ได้อบรม ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้น้อมประพฤติตามพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย ก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้คิด พิจารณาเป็นอย่างยิ่งถึงภัยที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกข้อเลยจะมีคำว่า การลบล้างธรรม การลบล้างวินัย ก็แสดงถึงเลยว่า เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ของการที่ไม่ได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      สุ. นี่คือเบื้องหน้า เพียงเบื้องหน้า เบื้องหลังเป็นยังไง ต้องยิ่งกว่านี้มาก เพราะฉะนั้น ถ้าพุทธบริษัทหรือชาวพุทธ ไม่เป็นผู้ที่ตรงที่จะมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระมหากรุณาที่พระองค์ทรงแสดงธรรม ทุกคำที่ทุกคนกำลังได้ฟัง ต้องไม่ลืม มีความเข้าใจเพราะใคร ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจ สิ่งที่กำลังปรากฎในขณะนี้ได้ ในสังสารวัฎ เพราะไม่รู้ว่า จะตายเมื่อไหร่ จะเกิดเมื่อไหร่ เกิดเป็นอะไร มีโอกาสจะได้ฟังอีกไหม แต่ละชาติก็ไม่นาน สั้นมาก แต่ถึงแม้จะยาวนานสักเท่าไหร่ ก็ไม่มีคำที่เรามีโอกาสจะได้ฟังอีก ถ้าคำนั้น อันตรธาน

      เพราะฉะนั้น เพื่อที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่หมดไป มีอะไรที่จะต้องศึกษาด้วยความเข้าใจ อย่างถูกต้องจริงๆ มั่นคงจริงๆ ไม่ลืมคำว่า พระธรรมลึกซึ้ง แล้วก็จะไปเป็นพระโสดาบันเร็วๆ แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้น แล้วก็มีใบมอบให้ด้วย ได้เป็นอาจารย์วิปัสสนาแล้ว ได้สอนแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ หมายความว่าอะไรคะ กำลังทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้ทำไปแล้วมีโอกาสที่ได้ฟัง มีโอกาสที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่ ก็จะไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นอีก เพราะเหตุว่า เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราเพียงไม่ศึกษาด้วยความเคารพ เข้าใจผิดนิดนึง ก็เป็นมูลเหตุที่จะให้มีการเข้าใจผิดเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น ต้องตรงจริงๆ


  หมายเลข 11964
  5 ธ.ค. 2566