สัตวโลกเป็นที่ดูบุญและบาป และ ดูผลแห่งบุญและบาป


    สัตวโลกเป็นที่ดูบุญและบาป และ ดูผลแห่งบุญและบาป

    (สนทนาธรรมที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก
    พฤษภาคม ๒๕๔๕)
    หมายเลข 11866
    31 มี.ค. 2563