เพราะเหตุใดท่านอาจารย์สุจินต์จึงเข้ารับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


    เพราะเหตุใดท่านอาจารย์สุจินต์จึงเข้ารับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


    หมายเลข 12049
    19 พ.ค. 2564