ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา พอ.4230

    ผู้ถาม     เมื่อฟังที่ท่านอาจารย์ไปบรรยายที่เชียงใหม่ในเดือนมิถุนา ถ้าเราระลึกถึงสี นึกถึงสภาพรู้สีแล้ว แทนที่เราจะคิดนึกต่อไป เราก็มีสติระลึกรู้ถึงรูปธรรม นามธรรมในขณะนั้นต่อมาเลยแทนที่จะคิดนึก แต่ว่าของหนูเองพอเห็นสี รู้สีแล้วก็จะรู้รูปร่างต่อมาก่อนแล้วเราถึงรู้สภาพที่รู้สีต่อมาอีกทีหนึ่ง ท่านอาจารย์บอกว่ามันต้องระลึกก่อน

    สุ.     ไม่ใช่ต้อง สติจะเกิดขึ้น สติเป็นอนัตตา ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏและมีการรู้ด้วยว่าใคร อะไร ถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นแล้วแต่สติจะระลึกสภาพใด ทุกอย่างเป็นจริง ถ้ามีเราจะทำ นี่คือไม่เข้าใจธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่ต้องมีการไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งสิ้น สิ่งที่ยังไม่เกิดจะรู้ไหมว่าอะไรจะเกิด จะคิด จะทำ จะเปลี่ยน จะให้เป็นอย่างนั้น จะให้เป็นอย่างนี้ นี่คือขณะนั้นกำลังคิดอย่างนี้ แต่สิ่งที่จะเกิดไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คิด เพราะฉะนั้นก็ทราบได้เลยว่าคิดนี่มีจริง ๆ  เมื่อไหร่ เมื่อกำลังคิดแล้วก็หมดไป ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไป เกิดแล้วก็ดับไป ไม่เหลืออะไรเลย

     


    หมายเลข 11345
    ปรับปรุง 20 เม.ย. 2561