กุศลมีโทษอย่างไร พอ.4228

ผู้ถาม     พื้นฐานที่บอกว่ากุศลไม่มีโรค ไม่มีโทษ แต่ว่าในอรรถกถานั้นบอกว่ากรรมซึ่งนำไปสู่ภพ ๓ มีโทษ มันจะขัดแย้งกัน คุณธิดารัตน์ลองอธิบาย

ธิ.     คือลักษณะของกุศลเป็นลักษณะที่ไม่มีโทษ ไม่มีโรค เวลาให้ผลก็ให้ผลเป็นสุข แต่ถ้าพูดถึงโดยนัยของการที่ว่ามีโทษก็คือการที่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนั่นเอง แต่ถ้าเป็นกุศลที่ให้ผลสามารถที่จะนำออกจากวัฏฏะได้ก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา และก็เป็นไปกับความเข้าใจถูก ถึงแม้กุศลนั้นยังเป็นโลกียกุศลอยู่ ถึงจะให้ผลนำเกิดในสุขคติภูมิ แต่ก็นำเกิดเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะถึงที่สุดคือได้ออกจากวัฏฏะในที่สุด เพราะฉะนั้นกุศลจึงมีความต่าง ๆ กันออกไปหลายประเภท ถึงแม้โลกุตตรกุศลก็ยังใช้ชื่อว่ากุศล แต่โลกุตตรกุศลเวลาเกิดขึ้นสามารถที่จะดับกิเลสแล้วก็ดับวัฏฏะด้วย


หัวข้อหมายเลข  11250
ปรับปรุง  23 มี.ค. 2561