มงคลกับกุศลจิตจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร พอ4226

วิ.     กราบเรียนถามท่านอาจารย์ พระผู้ทีพระภาคทรงตรัสเรื่องของมงคลไว้ ๓๘ ประการ ก็มีการไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ถ้าพิจารณาก่อนที่จะทรงแสดงมงคลสูตร ก็มีคนที่อาจจะถกเถียงกันเรื่องที่ว่าอะไรที่เป็นมงคล บางคนก็กล่าวว่าการเห็นในสิ่งที่ดีก็เป็นมงคล การได้ยินในสิ่งที่ดีก็เป็นมงคล อยากจะเรียนถามว่าระหว่างมงคลกับกุศลจิตจะเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ

สุ.     มงคลคือเหตุนำมาซึ่งความสุข ไม่นำความเดือดร้อนมาให้เลย ทั้งในชีวิตประจำวันจนกระทั่งถึงความสุขสูงสุดคือนิพพาน

ผู้ถาม     ขณะกุศลจิตเกิดทุกครั้งเป็นมงคล คิดง่าย ๆ อย่างนี้จะถูกไหมคะ

สุ.     สภาพธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาพธรรมที่ดีงามนำมาซึ่งความสุข ไม่ใช่เพราะเราคิด แต่ความจริงของสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างนั้น

ผู้ถาม     เพราะฉะนั้นถ้ามงคลกับกุศลก็น่าจะเหมือนกัน

สุ.     ชีวิตประจำวันกว่าจะถึงขณะที่เป็นกุศลในแต่ละขณะนี่ก็ยาก และก็ต้องมีเหตุด้วย ถ้ามีการคบมิตรสหายที่ไม่ดีและก็มีความเห็นผิด ยังไม่ได้รู้สภาพธรรมอะไรเลยทั้งสิ้น แล้วก็จะไม่รู้ด้วย

นิภัทร     ในท้ายมงคล ๓๘ ท่านบอกไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามมงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้จะไปที่ไหนก็ไม่พ่ายแพ้ ไปที่ไหนก็มีแต่ความเจริญไม่มีที่จะแพ้ใคร ไปที่ไหนก็จะถึงแต่ความสวัสดีทุกแห่งหน อานิสงค์ของการประพฤติมงคล

 


หัวข้อหมายเลข  11156
ปรับปรุง  6 ก.พ. 2561