สติเจริญเพราะระลึกบ่อย

ผู้ถาม     ถ้าเผื่อผู้ที่ได้ประพฤติธรรมไปพอสมควรแล้ว ๆ จะมีเกณฑ์อะไรในการตัดสินว่ามีความเจริญก้าวหน้าหรือมาถูกทาง

สุ.     ถ้าสติเกิดหรือหลงลืมสติต่างกันไหม

ผู้ถาม     ต่าง

สุ.     ใครรู้ ผู้ที่สติเกิดเท่านั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นสติเกิด นั่นคือการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ตั้งแต่ต้นเลย ถึงจะรู้ความต่างของขณะที่สติเกิดกับขณะที่หลงลืมสติ ก่อนที่จะไปถึงอย่างอื่นทั้งหมด ต้องเป็นความรู้ที่ค่อย ๆ รู้ขึ้น เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเอาอะไรมาวัด ไม่ใช่ไปเอาอะไรมาวัด แต่ความรู้ถูก เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่สติกำลังระลึก กำลังรู้ต่างหากที่จะรู้ว่าเป็นความรู้ระดับไหน แต่ไม่ใช่เอาอย่างอื่นมาวัดว่าปิติหรือว่าชื่อต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่ใช่

ผู้ถาม     ก็คือปัญญาเท่านั้น ในขณะที่ปัญญาเกิดระลึกรู้ก็จะทราบเอง

สุ.     วิปัสสนาเป็นความเห็นแจ้ง ความเห็นถูกต้องในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ ซึ่งจะเริ่มจากขณะที่สติเริ่มเกิด และก็รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรม ค่อย ๆ เข้าใจถูกขึ้น เพราะฉะนั้นสติเจริญเพราะระลึกบ่อย และปัญญาก็เจริญเพราะสติระลึกในสิ่งที่ไม่เคยรู้ในความจริงของสิ่งนั้น


หัวข้อหมายเลข  11024
ปรับปรุง  9 ต.ค. 2560