ภิกษุกับสงฆ์


  ภิกษุกับสงฆ์มีความหมายต่างกันอย่างไร


  ท่านอาจารย์ จริงๆ แล้วต้องเข้าใจให้ถูกต้อง ภิกษุกับสงฆ์ต่างกัน เราชอบพูดปนกัน พระภิกษุสงฆ์ๆ พูดก็พูด แต่เข้าใจอะไรถูกต้องหรือไม่ ในการที่พูดอย่างนั้น ต้องรู้ว่าภิกษุแต่ละหนึ่ง เป็นภิกษุบุคคล ไม่ใช่สงฆ์ เพราะคำว่าสงฆ์หมายความว่า หมู่คณะ มากกว่าหนึ่ง โดยเฉพาะพระสงฆ์ในพระธรรมวินัยก็คือผู้ที่มีพระศาสดา พระรัตนตรัย เป็นที่เคารพสูงสุด ไม่ใช่แบบอื่น ไม่ใช่คนอื่น ด้วยเหตุนี้ถ้าใครก็ตามบวช เป็นภิกษุบุคคล ไปขโมยเขา ไปขอเงินเขา หรืออะไร ไม่ใช่สงฆ์ ไม่เกี่ยวกับหมู่คณะ เพราะฉะนั้นหมู่คณะที่เป็นภิกษุ ที่ได้รับการคัดเลือกให้กระทำกิจของพระศาสนา เป็นสังฆกรรม คือพระภิกษุที่อยู่ ก็ต้องมีกิจของพระภิกษุ กิจธุระส่วนตัว นั่นคือกิจของภิกษุบุคคล ถ้ากิจของพระศาสนาเป็นสังฆกรรม กิจของสงฆ์ กิจของหมู่คณะส่วนรวม ต้องได้รับการสมมุติ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ จะไปทำสังฆกรรมได้ แต่ต้องมีการประชุมคัดเลือก มอบหมายให้ภิกษุรูปใด ทำสังฆกรรม ต้องเคารพในหมู่คณะ ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ เป็นพระวินัยไว้ ไม่ใช่ภิกษุบุคคล ถ้าภิกษุที่เป็นภิกษุบุคคลความประพฤติไม่ดี แต่ได้รับการคัดเลือก ก็ต้องตามความเคารพในสงฆ์ ที่จะทำเฉพาะกิจนั้น แต่พอเสร็จกิจนั้นแล้ว เป็นภิกษุบุคคล ไม่ไหว้ก็ได้ เมื่อทำผิด จะไหว้ภิกษุที่เป็นภิกษุที่ทำผิดหรือ ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย

  เพราะฉะนั้นดิฉันแสดงความเคารพ ก็คิดถึงแต่เพียงว่า ท่านเป็นพระภิกษุความประพฤติชั่วของท่านไม่เห็น ขณะนั้นไม่ได้กระทำ ให้รู้ว่าท่านไปประพฤติชั่วอย่างไรมาบ้าง แต่ถ้าพระกำลังทำชั่ว ใครไหว้ ถ้าไหว้หมายความว่า เคารพคนที่ทำชั่ว ที่ไม่ได้ประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงอนุญาตให้อุปสมบท เพื่อขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้นต้องรู้ ตอนเช้าคฤหัสถ์อุบาสก ไปขอพระภิกษุที่จะให้มาที่บ้าน จากสงฆ์เป็นผู้มอบหมาย ไม่ว่าจะมอบหมายเถระ หรือสามเณร หรือใครก็ตามแต่ ได้รับมอบจากสงฆ์ ก็ยังเป็นผู้ที่เคารพได้ เพราะตามวินัยที่ได้รับมอบหมายมา แต่เวลาที่เป็นอย่างอื่นไม่ได้ทำกิจนั้น ใช่ไหม ก็เป็นภิกษุบุคคล ถ้าความประพฤติผิด ก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย แล้วจะส่งเสริม ไหว้ กราบ บูชาหรือ ท่านก็ยิ่งจะมีความประพฤติอย่างนั้นเพิ่มขึ้น

  อ.ธิดารัตน์ แล้วอุบาสกนั้น ท่านเป็นพระอริยบุคคลด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ ท่านก็จะรู้ว่าพระภิกษุที่ทำไม่ถูกต้อง ท่านก็ไม่เคารพ


  หมายเลข 10951
  9 เม.ย. 2567