ธรรมกาย


      ธรรมกายคืออะไร ใครเป็นธรรมกาย และจะเห็นธรรมกายได้อย่างไร


      อ.อรรณพ คำว่า “ธรรมกาย” ในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงว่า ตถาคตคือธรรมกาย และเกี่ยวเนื่องกับพระสูตรนี้ว่า บุคคลผู้เห็นธรรม ก็เห็นเรา

      ที่ประชุมของธรรมะ ก็คือธรรมกาย หรือความหมายของธรรมกาย คือ ธรรมะสูงสุดที่เป็นโลกุตตรธรรม

      ท่านอาจารย์ แม้แต่คำว่า “ธรรมะ” ก็ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ธรรมกายก็ธรรมกาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมกาย ไม่ใช่ แต่ธรรมะเป็นธรรมะ ธรรมะคือพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ที่รวมของคุณธรรมที่เลิศที่สุด หาผู้ใดเปรียบไม่ได้ อยู่ที่ไหน ก็ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นธรรมกาย หมายความว่าแม้แต่คำที่เราได้ยินได้ฟังสืบทอดจนมาถึงสมัยนี้ ยุคนี้ ก็เพราะทรงตรัสรู้ความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

      เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีปัญญาระดับนั้น ซึ่งเป็นที่มาของปัญญาอื่นๆ อีกมาก แม้แต่ท่านพระสารีบุตรที่ได้เป็นพระโสดาบันจากการฟังพระธรรม ซึ่งมาจากพระพุทธเจ้า แต่ท่านพระอัสชิเป็นผู้กล่าว ก็แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ท่านพระอัสชิก็ต้องมาจากพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ที่ใดเป็นแหล่งของปัญญา ที่นั้นเป็นธรรมกาย

      เพราะฉะนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นทรงเป็นธรรมกาย

      อ.อรรณพ เป็นไปได้ไหมที่เห็นธรรมกาย และในฐานะแค่ไหน เพียงใด

      ท่านอาจารย์ ถ้าฟังชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ไม่รู้พระคุณ ไม่เข้าใจธรรมะเลย จะชื่อว่า รู้จักธรรมกายไหม

      อ.อรรณพ ไม่รู้จัก

      ท่านอาจารย์ เพราะฉะนั้น ทั้งหมดคือความเห็นถูก ความเข้าใจถูกที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมนั่นเอง ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนคำได้ไหม เธอชื่อว่า ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่เป็นที่สงสัยเลย พอเป็นธรรมกาย สงสัย แต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่สงสัย เดี๋ยวนี้มีธรรมกายไหม

      อ.อรรณพ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว แต่มีธรรมะยังอยู่

      ท่านอาจารย์ มีสำนักธรรมกายไหม

      อ.อรรณพ จริงๆ ต้องไม่มี

      ท่านอาจารย์ เพราะฉะนั้น เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูก

      อ.อรรณพ เข้าใจผิด

      ท่านอาจารย์ เพราะธรรมกายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น สำนักธรรมกายก็เป็นสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      อ.อรรณพ เมื่อยังทรงสภาพธรรมะที่ประชุมรวมกันอยู่

      ท่านอาจารย์ จะเป็นของคนอื่นไม่ได้ จะเป็นใครไม่ได้ทั้งสิ้น นอกจากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      อ.อรรณพ ในพระสูตรยังกล่าวอีกว่า เราเป็นพระธรรม เราเป็นพระพรหม และว่าเป็นธรรมกายบ้าง เป็นพรหมกายบ้าง

      ท่านอาจารย์ พรหมคืออะไร

      อ.อรรณพ ประเสริฐ

      ท่านอาจารย์ ถ้าไม่รู้ก็สงสัยแล้วเราก็คิดเอง แต่พรหมคืออะไร

      อ.อรรณพ คือความประเสริฐ ความดีทั้งหลาย

      ท่านอาจารย์ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเป็นพรหมหรือเปล่า

      อ.อรรณพ เป็นพรหม


  หมายเลข 10311
  28 ม.ค. 2567