ศึกษาและเผยแพร่พระธรรม


      ยุคนี้เป็นยุคที่มีความเสื่อมจากความเข้าใจพระธรรมอย่างมาก ดังนั้นพุทธบริษัทจึงควรศึกษาและเผยแพร่พระธรรม เพื่อดำรงพระศาสนาเท่าที่จะเป็นไปได้


      ท่านอาจารย์ แทบจะกล่าวได้ว่า พระธรรมอันตรธานจากความเข้าใจของผู้ไม่ศึกษาหรือผู้เห็นผิด แต่สำหรับผู้ยังศึกษา และเข้าใจพระธรรมก็ยังไม่อันตรธาน จึงมีการอบรมเจริญปัญญาจากการเข้าใจถูกต้อง เป็นปัจจัยให้มีปฏิปัตติ และปฏิเวธ แต่ในยุคนี้ถึงระดับไหน ความเป็นพระอรหันต์ไม่ง่าย ความเป็นพระสกทาคามี ต่ำกว่าพระอรหันต์ก็ไม่ง่าย ความเป็นพระโสดาบันก็ไม่ง่าย การเข้าใจธรรมะก็ไม่ง่าย แล้วจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ในยุคนี้ไหม แต่คำธรรมดาๆ ง่ายๆ สักคำว่า “ธรรมะ” เข้าใจหรือเปล่า ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้หรือ

      เพราะฉะนั้น ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่า พระศาสนาอันตรธานเร็วกว่าที่คิดมากทีเดียว แทบจะเรียกว่า ฮวบๆ ทรุดลงๆ อย่างหนัก ขอกล่าวถึงเมื่อวานนี้ได้ดูรายการโทรทัศน์ช่อง ๓ รายการเทศน์ และทอล์ค แล้วพระศาสนาจะอันตรธานไหมคะ ไม่ใช่เทศน์แต่เป็นพระภิกษุทอล์ค แล้วอย่างไรคะ ไหนคือธรรมะ ไหนคือปฏิปัตติ ไหนคือปฏิเวธ ไหนคือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ เพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์จะไม่ครองเรือน ไม่เป็นคฤหัสถ์ เป็นเพศฆราวาส เพราะไม่มีกิเลสแล้ว จะอยู่ในบ้านเรือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้เลย

      เพราะฉะนั้น ชีวิตของบรรพชิตเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ดุจสังข์ขัดตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับ ไม่มีพระภิกษุในพระธรรมวินัยที่จะเทศน์ และทอล์ค แต่บัดนี้มีแล้ว ได้ฟังแล้วด้วย มีใครได้ฟังหรือเปล่า

      อ.กุลวิไล ดิฉันก็ได้ชม รู้สึกเสียใจ เพราะจริงๆ แล้วผู้เป็นบรรพชิตต้องศึกษาพระธรรม และกล่าวธรรมะ แต่ไม่ใช่กล่าวแบบชาวบ้าน

      ท่านอาจารย์ ผู้ฟังหัวเราะรื่นเริง มีความสุขที่ได้ฟัง แล้วอย่างนี้พระศาสนาจะดำรงถึง ๕,๐๐๐ ปีไหม เพราะฉะนั้น การพูดความจริง เรื่องจริงไม่ผิด แต่อนุเคราะห์เพื่อให้ผู้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่า ชีวิตที่ต่างกันของบรรพชิต และคฤหัสถ์จะเหมือนกันไม่ได้เลย จะทอล์คโชว์ไม่ได้ พระศาสนาเสื่อมเมื่อไม่ได้ศึกษา เมื่อไม่มีใครศึกษาอีกต่อไป ไม่เข้าใจถูกต้องในพระธรรมวินัย

      เพราะฉะนั้น ผู้เป็นพุทธบริษัทที่เห็นประโยชน์สูงสุดของการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี และทำให้คนอื่นได้เข้าใจถูก เห็นถูกสืบต่อกันมา ก็ควรรักษาดำรงความเห็นถูกในพระศาสนาสำหรับตนเอง และเมื่อตนเองมีความเห็นถูกต้องก็สามารถช่วยคนอื่นให้ได้รับฟัง ได้พิจารณา ได้ไตร่ตรอง และเห็นความหวังดีด้วย

      คำจริงเป็นคำดี และพูดด้วยความหวังดี ดีไหม แต่คุณอรรณพห่วงคนฟังว่า จะรับได้ไหม จะเข้าใจไหม จะเป็นโทษหรือเปล่า

      เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ได้เจาะจงใครเลยที่จะให้คนนี้เข้าใจ คนนั้นเข้าใจ แต่รู้ว่า ใครก็ตามที่สามารถเข้าใจได้ ก็เผยแพร่สิ่งที่เข้าใจ อย่างที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ก็ชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าไม่ศึกษาจะเผยแพร่ได้ไหม ถ้าเข้าใจผิดจะเผยแพร่ได้ไหม

      เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้อง ซึ่งไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อเลย แต่ผู้ฟังพิจารณาไตร่ตรองว่า คำนั้นเป็นคำจริง ถูกต้องหรือเปล่า เป็นเรื่องของคนฟัง และเป็นเจตนาของผู้ศึกษา และต้องการอนุเคราะห์คนอื่นด้วย จึงได้ร่วมใจกันทำงานทั้งหลายทุกวัน ทุกท่านด้วย ตั้งแต่สวนสวย ดอกไม้บูชา ทั้งหมดมาจากศรัทธาที่เห็นประโยชน์ของการรักษาพระศาสนาด้วยการศึกษา และด้วยความเข้าใจ เพราะถ้าไม่เข้าใจเมื่อไร พระศาสนาหมดสิ้นเมื่อนั้น หรือเข้าใจผิดก็เป็นการทำลายทีละเล็กทีละน้อย เหมือนบ่อนทำลายพระธรรมให้อันตรธาน

      เพราะฉะนั้น ถ้าไม่เข้าใจ และกระทำด้วยความไม่เข้าใจถูกต้อง คนนั้นอาจจะไม่รู้ว่า กำลังทำลายพระศาสนา


  หมายเลข 10313
  31 ธ.ค. 2566