อกุศล ๙ กอง
 
h_peijen
h_peijen
วันที่  27 ส.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  4650
อ่าน  2,035

       ขอเชิญอ่านจากพรอภิธรรมมัตถสังคหปริเฉทที่ ๗ ดังนี้

                   อกุศลสังคหะ (อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา)

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 ส.ค. 2550

       ขอเชิญอ่านจากพรอภิธรรมมัตถสังคหปริเฉทที่ ๗ ดังนี้

                   อกุศลสังคหะ (อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา)

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 27 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ส.ค. 2550

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอกุศล  9  กอง    เป็นการแสดงลักษณะของอาการ  หรือ

ประเภทอกศุลนั้น ๆ   ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนิวรณ์  คือเครื่องกั้นความดี หรือ อาสวะ 

ลักษณะถูกหมักดองด้วยกิเลส     ไหลไปทางตา   ทางหู   ทางจมูก   ทางลิ้น  ทางกาย 

ทางใจ  หรือไหลไปถึง  รูปพรหม  อรูปพรหม ฯลฯ   อุปาทาน หมายถึงยึดมั่นถือมั่น ใน

สิ่งที่รู้  เช่น ยึดมั่นความเห็น  ยึดมั่นขันธ์ 5  ว่าเป็นเรา เป็นของ ๆ เรา ฯลฯ  ทรงแสดง

ให้เห็นลักษณะของอกุศล      ที่ทำหน้าที่ต่างกัน  เช่น ถีนะ เป็นกิเลส    ทำให้จิตหดหู่ 

ง่วงนอน   มิทธะ  ไม่เป็นกิเลส    แต่เศร้าหมองเพราะกิเลส    มิทธะเป็นเจตสิกที่ทำให้

หดหู่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 27 ส.ค. 2550

                                     ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

อกุศลธรรม  9  กอง ก็คือสภาพธัมมะที่มีในขณะนี้เอง ขณะใดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ก็เป็น

อกุศลธรรม    ที่จัดอยู่ในกองใดกองหนึ่ง   ตามแต่ลักษณะของสภาพธัมมะที่เกิดนั่นเอง

ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวัน  ดังนั้นคงมีกันหลายๆกอง เยอะไปหมด แต่จุดประสงค์ที่ถูก

ต้องในการอบรมปัญญาคือ ไม่ใช่ให้ไปดับ อกุศลเก้ากองในลำดับแรก   แต่ให้เข้าใจถูก

ต้องตามความเป็นจริง ในอกุศลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา นี่แหละ

คือหนทางดับกิเลส  อกุศล 9 กองจนหมดไม่มีเหลือ    แต่ต้องเป็นลำดับและต้องอาศัย

ระยะเวลายาวนานครับ                                       ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 27 ส.ค. 2550

                                       ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

อกุศลธรรม  9 กอง  ก็คือสภาพธัมมะที่มีในขณะนี้เอง ขณะใดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ก็เป็น

อกุศลธรรม     ที่จัดอยู่ในกองใดกองหนึ่ง  ตามแต่ลักษณะของสภาพธัมมะที่เกิดนั่นเอง

ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวัน ดังนั้นคงมีกันหลาย ๆกอง เยอะไปหมด แต่จุดประสงค์ที่ถูก

ต้องในการอบรมปัญญาคือไม่ใช่ให้ไปดับ อกุศลเก้ากองในลำดับแรก    แต่ให้เข้าใจถูก

ต้องตามความเป็นจริงในอกุศลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันว่า  เป็นธรรมไม่ใช่เรา นี่แหละ

คือหนทางดับกิเลส    อกุศล  9 กองจนหมดไม่มีเหลือ แต่ต้องเป็นลำดับและต้องอาศัย

ระยะเวลายาวนานครับ                                      ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ตุลา
วันที่ 28 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
olive
วันที่ 28 ส.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
shumporn.t
วันที่ 28 ส.ค. 2550

อกุศลธรรม 9 กอง ก็คือสภาพธัมมะที่มีในขณะนี้เอง

ขออนุโมทนาค่ะ  เห็นอกุศล  เห็นความจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
udomjit
วันที่ 28 ส.ค. 2550

อนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 ส.ค. 2550

เพราะความจริง...ก็คืออกุศลด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
K
วันที่ 30 ส.ค. 2550

หากพระพุทธองค์ไม่ทรงกรุณาแสดงกุศลโดยประการต่าง ๆ ไว้โดยละเอียด เราจะไม่มี

ทางเข้าใจกุศลที่มีอยู่ได้เลย   ซึ่งทั้งหมดที่ทรงแสดงก็เพื่ออธิบายความจริงในชีวิตตาม

ปกติในขณะนี้    และยังได้ทรงแสดงหนทางละกุศลไปตามลำดับ  การละกุศลขั้นแรก

คือการมีความเข้าใจว่า ไม่ว่าจะเป็นกุศล กุศล หรืออพยากตะ ( ไม่เป็นกุศลและไม่เป็น

กุศล ) ก็ล้วนเป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา  และไม่สามารถบังคับหรือควบคุมใดๆ

เพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยต่างๆ   เมื่อปัจจัยทั้งหลายถึงพร้อมขณะใด   ธรรมะอันเนื่อง

มาจากปัจจัยเหล่านั้นก็เกิดขึ้นทำกิจของธรรมะนั้น     แล้วก็ดับไป  โดยไม่มีขณะใดที่เว้น

ว่างจากธรรมะเลย    ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 31 ส.ค. 2550

อนุโมทนาด้วยนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
suwit02
วันที่ 14 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
pornpaon
วันที่ 16 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
อนุจร
วันที่ 10 ส.ค. 2555 06:32 น.

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 พ.ค. 2557 10:04 น.

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนากุศลทุกประการของทุกๆท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง  จาก ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี) 

 

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ