สมัยพุทธกาลก็มีช่างวาดรูป แต่ทำไมไม่มีช่างคนใดวาดรูปพระพุทธองค์
 
neo
วันที่  18 ส.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข  18980
อ่าน  2,405

สมัยพุทธกาลก็มีช่างวาดรูป แต่ทำไมไม่มีช่างคนใดวาดรูปพระพุทธองค์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 ส.ค. 2554 21:58 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย      

     พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   ทรงมีพระคุณ ตามความเป็นจริง  หาประมาณไม่ได้   ทั้งพระคุณธรรมของพระองค์ที่เป็นภายใน  เช่น  ศีล  สมาธิ  ปัญญาและ คุณธรรมประการอื่น ๆ    ก็มีหาประมาณไม่ได้ และไม่ใช่เพียงคุณธรรมภายในของพระองค์เท่านั้น แม้พระสรีระคุณ  คือ รูปร่างกายของพระองค์   ก็เลิศประเสริฐที่สุดกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล    เพราะพระรูปของพระองค์   เกิดจากกรรมอันวิจิตร ที่ตกแต่งแล้วด้วยบุญอันทำมาแล้วหาประมาณไม่ได้  ขณะที่บำเพ็ญพระบารมีมา 4 อสงไขย แสนกัป   เปรียบเหมือนว่า ผลบุญนั้น จะแย่งกันให้ผล เพราะรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย พระองค์จึงมีพระรูป เลิศ  ประเสริฐที่สุด   เพราะบุญกรรม ที่มีมากมายมหาศาล ที่พระองค์บำเพ็ญบารมี 30 ทัศ   มาตลอด 4 อสงไขย แสนกัป และเมื่อเป็นพระชาติสุดท้าย  ที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   พระรูปที่เกิดจากบุญที่ทำมามากมายก็ทำให้เป็นรูปที่เลิศเกินกว่าจะวาด เขียนให้ออกมาได้ ตามการเขียนของปุถุชน ครับ

    พระองค์ประกอบด้วยพระสรีระคุณ พระรูปเลิศด้วยพระมหาปุริสลักษณะ  32 ประการและ อนุพยัญชนะ 80 ประการ มีพระรัศมีแผ่ไปตลอด 1 วา แผ่ไปโดยสีต่าง ๆ มากมายแม้พระรูปโฉม ก็งดงามด้วยบุญกรรมที่บำเพ็ญบารมีมา  แม้พรหมมายุพราหณ์  ได้กล่าวคาถาชมพระรูปโฉมของพระองค์มากมาย แม้ผู้อื่น ก็กล่าวชมพระสรีระคุณมากกมายของพระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่สามารถกล่าวสรรเสริญได้หมด จะกล่าวไปใยที่จะวาดรูปให้เหมือนรูปของพระองค์ได้ ในเมื่อรูปของพระองค์เกิดจากกรรมบุญที่วิจิตร งดงามเกินจะเปรียบ เกินจะวาดได้ครับ แม้พระพุทธเจ้าด้วยกัน จะกล่าวสรรเสริญคุณธรรมและพระสรีระ พระรูปโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยกัน กัปนั้นจะหมดไป    แต่คุณธรรมประการต่าง ๆ รวมทั้งพระสรีระคุณของพระองค์   ย่อมยังสรรเสริญไม่หมด   เพราะฉะนั้น จึงไม่มีใครในโลกที่สามารถวาดรูป ของพระผู้มีพระภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับ  

     การสรรเสริญพระรูปโฉม และพระคุณอื่น ๆ  ใช้เวลาจนกัปหมดสิ้น พระคุณ ยังไม่หมด


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓- หน้าที่ 766

     นี้ชื่อว่า เป็นเวลาสรรเสริญ   กำลังของพระธรรมกถึกเท่านั้น  เป็นประมาณในการสรรเสริญพระโฉม  และสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในกาลทั้งหลายเช่นอย่างนี้.  ด้วยจุรณียบทที่ผูกเป็นคาถาควรจะกล่าวเท่าที่สามารถ  ไม่ควรจะกล่าวว่า  กล่าวได้ยาก  หรือว่าแล่นไปผิดท่า.  จริงอยู่ ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลาย   ก็ย่อมไม่สามารถกล่าวคุณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า  มีพระคุณหาปริมาณมิได้ โดยสิ้นเชิง  เพราะเมื่อสรรเสริญพระคุณอยู่ตลอดกัป  ก็ไม่สามารถจะให้พระคุณสิ้นสุดลงได้ จะป่วยกล่าวไปไย ถึงหมู่สัตว์นอกนี้เล่า.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 ส.ค. 2554 22:42 น.

     ในสมัยพุทธกาล   พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่  ก็ไม่มีการวาดรูปพระพุทธเจ้ากัน แต่ท่านมักกล่าวสรรเสริญถึงพระรูป พระสรีระคุณของพระพุทธเจ้าครับ ซึ่งจากตัวอย่างในพระไตรปิฎกบางเรื่อง  แสดงให้เห็นว่าไม่มีการวาดรูป ในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่  แต่ เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ สองร้อยกว่าปี  พระเจ้าอโศกฯ เพิ่งจะเริ่มเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ได้ให้กาฬนาคราช ที่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามา 4 พระองค์แล้ว ได้เนรมิตรูปเหมือนพระพุทธเจ้าให้พระเจ้าอโศกฯทอดพระเนตร นี่แสดงให้เห็นว่าแม้ในสมัยของพระเจ้าอโศกฯ ก็ไม่มีภาพวาดของพระพุทธเจ้า ดังเหตุผลที่ผมได้กล่าวแล้วข้างต้น ว่าทำไมถึงวาดรูปพระพุทธเจ้าไม่ได้  เมื่อพระเจ้าอโศกฯ ได้เห็นพระสรีระ-คุณ  จากพระรูปของพระพุทธเจ้า   ที่กาฬนาคราชเนรมิต   อันประกอบด้วย  พระมหา-ปุริสลักษณะ 32 ประการ และ อนุพยัญชนะ 80   พระองค์ก็เกิดปิติปราโมทย์ เลื่อมใสอย่างยิ่ง ให้ทำการบูชา 7 วัน จากตัวอย่างนี้  แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการวาดรูปมาก่อน และพระเจ้าอโศกฯ เลื่อมใสปิติมากในการเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้า ที่งดงามยิ่งนัก จึงไม่มีใครในโลกที่จะสามารถวาดรูปให้เหมือนพระพุทธเจ้าได้ครับ   นี่คือพระคุณอันหาประมาณมิได้   ที่ถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณทุกประการ ทั้งคุณธรรมภายในของพระองค์และพระสรีระคุณที่เป็นภายนอกของพระองค์ ครับ สมกับเป็นผู้เลิศที่สุดของสัตว์ทั้งหลาย ครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

พระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูป [มหาวิภังค์] 

     อีกประการหนึ่ง ผู้ที่รู้กิตติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้า ย่อมที่จะอยากเห็นพระรูปโฉมจริง ๆ ของพระองค์ และได้มีโอกาส สนทนาธรรม ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อความเจริญปัญญา และพระองค์ก็ยังมีพระชนม์อยู่   ผู้ที่มีศรัทธาจึงเข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้ และเข้าไปพบ พระพุทธเจ้าด้วยตนเอง โดยไม่ต้องวาดรูปเก็บไว้ครับ เพราะประโยชน์ คือการได้ฟังพระธรรม และได้เห็นพระพุทธองค์จริง ๆ ต่างกับรูปที่เทียบกันไม่ได้ และไม่มีทางวาดได้ ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นครับ  ประโยชน์คือการได้ฟังพระธรรม และอบรมปัญญาครับ เมื่อได้พบพระพุทธองค์  และเมื่อไม่ได้พบพระองค์แล้ว การระลึกถึงพระพุทธเจ้าจึงระลึกที่พระคุณของพระองค์  ระลึกถึงพระธรรมที่พระองค์แสดงไม่ใช่ระลึก รูปร่างกายของพระองค์ด้วยความติดข้อง ยินดีครับ   ขออนุโมทนาที่ตั้งหัวข้อนี้ครับ  ที่ทำให้ได้มีโอกาสบรรยายและได้ซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 19 ส.ค. 2554 06:51 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง  ผู้ทรงตื่นจากกิเลสโดยประการทั้งปวง   นอกจากนั้นก็ทรงปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากกิเลสตามพระองค์ด้วย  โดยการทรงแสดงพระธรรมประกาศพระศาสนาแก่สัตว์โลก  ซึ่งมีผู้ตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ  มากมายอย่างนับไม่ถ้วน  เป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด   จากการได้เห็นพระองค์ และ ได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง  พระองค์ทรงเป็นผู้งดงาม  ทั้งทางกาย ทางวาจา  และทางใจอย่างที่ไม่มีใครเสมอเหมือน  พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวง พระองค์ทรงแสดงพระธรรม พร้อมทั้งทรงแสดงหนทางปฏิบัติที่ทำให้ปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลส  ดำเนินไปถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้   ทรงแสดงสภาพธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่ควรรู้ โดยประมวลแล้ว  ได้แก่   นามธรรม กับ รูปธรรม เพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจตามความเป็นจริง  ซึ่งผู้ที่มีศรัทธา เห็นประโยชน์ของความเข้าใจพระธรรมเท่านั้น  ที่จะได้ประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง        ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้  ถึงแม้ว่าจะได้เห็นพระรูปของพระองค์  แต่ไม่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรม ก็มี  เพราะขึ้นอยู่กับการสะสมมาของแต่ละบุคคลจริง ๆการได้เห็นพระองค์อย่างแท้จริง  ก็คือ  การได้ฟังพระธรรม ได้เห็นธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเห็น  ถึงแม้ว่า  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว   พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วและพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้     เป็นศาสดาแทนพระองค์   ผู้ได้ฟัง ได้ศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตาม  ย่อมจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมอย่างแท้จริง  นี้คือ สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด ยุคนี้สมัยนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่   ผู้ที่เข้าใจพระธรรมและแสดงพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็ยังมีอยู่  จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม   สะสมปัญญาต่อไป เพราะสังสารวัฏฏ์ เป็นเพียงที่พักชั่วคราวเท่านั้น เกิดในภพหนึ่งชาติหนึ่ง สั้นมากเหลือเกิน  พักแล้วก็ต้องเดินทางต่อไปอีกในสังสารวัฏฏ์   สิ่งที่จะเป็นที่พึ่ง  และพึ่งได้อย่างแท้จริง คือ กุศลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก ครับ.                         

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิริยะ
วันที่ 19 ส.ค. 2554 10:02 น.

เรียนถามความเห็นที่ 2

กาฬนาคราช คือใคร เป็นเทพ ใช่หรือไม่

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ส.ค. 2554 12:08 น.

เรียนความเห็นที่ 4 ครับ

     กาฬนาคราช ไม่ใช่เทพ แต่เป็นสัตวเดรัจฉานที่มีฤทธิ์ มีอานุภาพ ท่านมีอายุยืนนานอยู่ใต้ภิภพ เมื่อพระโพธิสัตว์ ที่ผ่านมา 4 พระองค์ ลอยถาด อธิษฐานความเป็นพระพุทธเจ้า ถาดได้ไปกระทบที่ภพของท่าน  ท่านก็ตื่นขึ้น และก็อุทานว่า   พระพุทธเจ้าอุบัติอีกแล้วหรือ ดั่งกับว่าเพิ่งอุบัติขึ้นไปเมื่อวาน  เพราะความที่ท่านเอาแต่หลับ และอายุยืนครับ

     กาฬนาคราช จึงไม่ใช่เทพ เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีฤทธิ์ครับ ที่เหมือนงูใหญ่นั่นเองท่านได้เห็นพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในกัปนี้มาแล้ว จึงมีฤทธิ์เนรมิตร รูปเหมือนพระพุทธเจ้าได้ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ส.ค. 2554 16:32 น.

สมัยที่ำพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่  ไม่มีการวาดภาพพระพุทธเจ้า เพราะผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้า เป็นผู้ทีสะสมบุญมาแล้วในอดีต แต่ว่าในยุคนี้  ไม่มีใครได้เห็นพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เห็นหรือไม่เห็นไม่สำคัญเท่ากับการได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้   สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า ผู้ใดเห็นธรรม   ผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคต  ค่ะ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 19 ส.ค. 2554 18:45 น.

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Graabphra
วันที่ 20 ส.ค. 2554 00:58 น.
ขอบพระคุณมาก และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
homenumber5
วันที่ 20 ส.ค. 2554 11:56 น.
ขออนุโมทนาสาธุค่ะ ไม่เคยสงสัยแต่ได้คำตอบชัดเจนมากค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
วิริยะ
วันที่ 21 ส.ค. 2554 09:35 น.

เรียนถามความเห็นที่ 5

อยากทราบว่า "นาคปรก" ที่เป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร พอจะมีประวัติหรือเรื่องราวให้อ่านหรือไม่

ขอบพระคุณอย่างสูง

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ส.ค. 2554 09:41 น.

เรียนความเห็นที่ 10 ครับ

     นาคปรกที่ สร้างเป็นพระพุทธรูป ก็เอามาจาก ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ เสวยวิมุตติสุข เมื่อสัปดาห์ที่ 6 ฝนตกนอกฤดูกาล พระยานาคมุจลินทร์ จึงเนรมิตตนแผ่พังพาน ไม่ให้พระพุทธเจ้าโดนลมและฝน จึงเป็นที่มาของพระนาคปรกครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pamali
วันที่ 22 ส.ค. 2554 10:18 น.
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
คนรักธรรมะ
วันที่ 29 ก.ย. 2554 10:40 น.
ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
oj.simon
วันที่ 29 ก.ย. 2554 14:30 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปุ้ม
วันที่ 30 ก.ย. 2554 13:01 น.

เห็นด้วยกับความเห็นที่6 เพราะตรงกับความคิดข้าพเจ้าเลยครับ

ขอ อนุโมทนาสาธุขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
suvinai007@gmail
วันที่ 7 พ.ย. 2558 11:01 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 7 พ.ย. 2558 11:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
peem
วันที่ 7 พ.ย. 2558 17:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 10 พ.ย. 2558 04:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
j.jim
วันที่ 10 พ.ย. 2558 14:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
สิริพรรณ
วันที่ 15 พ.ย. 2558 22:05 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านค่ะ ภาพวาดใด ๆไม่สามารถบรรยายความงดงามได้ครบถ้วน  เท่ากับการศึกษาพระธรรม เข้าใจพระธรรม ปฏิบัติตรงตามพระธรรม จึงจะเข้าใจความงดงามของพระพุทธองค์ อย่างแท้จริง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
kullawat
วันที่ 29 ม.ค. 2559 15:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 14:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ