Loading...
 14815   สสปัณฑิตจริยา [จริยปิฎก]
paderm
paderm
วันที่ 21 ธ.ค. 2552 09:13 น.
อ่าน 369
 
 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓- หน้าที่ 219

                 อรรถกถาสสปัณฑิตจริยาที่  ๑๐

           พระมหาสัตว์แม้อุบัติในกำเนิดเดียรัจฉานอย่างนี้       ก็เป็นกัลยาณมิตร

เพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยญาณ      ทรงแสดงธรรมด้วยการให้โอวาทแก่สัตว์ทั้ง

๓  เหล่านั้นผู้เข้าไปหาตามกาลเวลา.  สัตว์ทั้ง  ๓  เหล่านั้นรับโอวาทของพระ-

มหาสัตว์แล้วก็เข้าไปยังที่อยู่ของตน.      เมื่อกาลผ่านไปอย่างนี้   พระโพธิสัตว์

มองดูอากาศ      เห็นดวงจันทร์เต็มดวง      จึงสอนว่าพวกท่านจงรักษาอุโบสถ

 ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า :-

                              เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถ

                   จึงบอกแก่สหายเหล่านั้นว่า    วันนี้เป็นวันอุโบ-

                   สถ    ท่านทั้งหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลาย

                   เพื่อให้แก่ทักขิไณยบุคคล        ครั้นให้ทานแก่

                   ทักขิไณยบุคคลแล้ว  จงรักษาอุโบสถ.

 

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่