สสปัณฑิตจริยา [จริยปิฎก]
 
paderm
paderm
วันที่  21 ธ.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  14815
อ่าน  383

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓- หน้าที่ 219

อรรถกถาสสปัณฑิตจริยาที่  ๑๐

    พระมหาสัตว์แม้อุบัติในกำเนิดเดียรัจฉานอย่างนี้   ก็เป็นกัลยาณมิตร เพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยญาณ      ทรงแสดงธรรมด้วยการให้โอวาทแก่สัตว์ทั้ง ๓  เหล่านั้นผู้เข้าไปหาตามกาลเวลา.  สัตว์ทั้ง  ๓  เหล่านั้นรับโอวาทของพระมหาสัตว์แล้วก็เข้าไปยังที่อยู่ของตน.  เมื่อกาลผ่านไปอย่างนี้   พระโพธิสัตว์มองดูอากาศ เห็นดวงจันทร์เต็มดวง  จึงสอนว่าพวกท่านจงรักษาอุโบสถ  ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า :-

     เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถ จึงบอกแก่สหายเหล่านั้นว่า  วันนี้เป็นวันอุโบสถ ท่านทั้งหลาย จงตระเตรียมทานทั้งหลาย เพื่อให้แก่ทักขิไณยบุคคล  ครั้นให้ทานแก่ทักขิไณยบุคคลแล้ว  จงรักษาอุโบสถ.

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ