ไม่พร้อมที่จะจาก

ไม่พร้อมที่จะจาก

วีดีโอหมายเลข  2283
ปรับปรุงข้อมูล  9 ก.ค. 2560


รายการแนะนำ
ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

พระสังฆรัตนะ

พระสังฆรัตนะ

บรรพชิต คือ ผู้สละ

บรรพชิต คือ ผู้สละ

บรรพชิต ไม่ใช่คฤหัสถ์

บรรพชิต ไม่ใช่คฤหัสถ์