รายการวิทยุ
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ออกอากาศรายการสนทนาธรรมทั่วประเทศทางสถานีวิทยุตามวัน-เวลาในตาราง