ภิกษุกับสงฆ์

ภิกษุกับสงฆ์มีความหมายต่างกันอย่างไร