ภิกษุกับสงฆ์

ภิกษุกับสงฆ์มีความหมายต่างกันอย่างไร


หัวข้อหมายเลข  10951
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560