ขณะที่ประเสริฐ

แต่ละขณะสภาพธรรมเกิดตามเหตุปัจจัยเลือกไม่ได้ และทุกขณะก็ล่วงไป

แต่เพราะความไม่รู้จึงติดข้องเพลินเพลินในสิ่งต่างๆ แล้วขณะใดจึงจะเป็น

ขณะที่ประเสริฐจริงๆ