ทศพลญาณ - อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

 
ปุจฉา
วันที่  15 ก.ย. 2551
หมายเลข  9862
อ่าน  13,868
เรียนถามท่านวิทยากรว่า ญาณทั้งสองของพระผู้มีพระภาคต่างกันอย่างไรบ้างครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 16 ก.ย. 2551

ทศพลญาณ คือพระญาณของพระพุทธเจ้า ๑๐ ประการ ที่ไม่สาธารณะทั่วไปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือพระญาณที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (อรหัตตมรรค) พระญาณทั้ง ๒ ก็เป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ทศพลญาณก็มีพร้อมกับการตรัสรู้ เข้าใจว่าต่างกันที่รายละเอียด คือทศพลญาณจำแนกเป็น ๑๐ ข้อ อีกญาณหนึ่งไม่ได้จำแนกรายละเอียดไว้ แต่การตรัสรู้ย่อมนำมาซึ่งพระญาณต่างๆ อีกมากมาย

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 16 ก.ย. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในปฏิสัมภิทามรรค อธิบายความแตกต่างระหว่าง สัพพัญญุตญาณ (อนุตตรสัมมา สัมโพธิญาณ) กับทศพลญาณ เช่น ทศพลญาณ (กำลังของพระพุทธเจ้า) มี 10 ประการ ก็รู้ตามกิจหน้าที่ 10 ประการนั้น แต่สัพพัญญุตญาณนั้นรู้ 10 ประการที่ทศพลญาณรู้ ด้วยและรู้มากกว่านั้นด้วย คือมากกว่า 10 ประการที่เหลือ เพราะสัพพัญญุตญาณเป็น ปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ธรรมทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือเลยครับ

เชิญอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องความแตกต่างระหว่าง สัพพัญญุตญาณกับทศพลญาณ ได้ที่นี่ครับ

[เล่มที่ 69] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ ๖๒๙

[เล่มที่ 38] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ ๖๘

เชิญอ่านรายละเอียดในเรื่องทศพลญาณได้ที่นี่ครับ

[เล่มที่ 38] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ ๕๖

เชิญอ่านรายละเอียดในเรื่องสัพพัญญุตญาณได้ที่นี่ครับ

[เล่มที่ 68] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๖๑

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 16 ก.ย. 2551

ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสละนิพพานสุข อันมีในที่ใกล้พระหัตถ์

เมื่อครั้งยังเป็นพระสุเมธโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญบารมีอันกระทำได้ยาก ทรงยอมเวียนว่ายในสังสารวัฎฎ์ ตลอดกาลนาน แสนนาน เพียงเพื่อช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมพ้นจากทุกข์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 17 ก.ย. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 17 ก.ย. 2551

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สิริพรรณ
วันที่ 28 ธ.ค. 2564

พระองค์เสด็จมาแสนไกล จากความไม่รู้ สู่การตรัสรู้ความจริงด้วยพระกำลังที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน เพื่ออนุเคราะหสัตว์โลกผู้มีทุกข์ แต่ไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริง เหมือนคนตาบอด ไม่สามารถเห็นความสว่างได้
ผู้ที่ไม่ได้ฟังคำของพระองค์ก็ไม่รู้จักโลกที่อยู่ใกล้ที่สุดได้เลย ก็ออกจากโลกไม่ได้ ต้องติดอยู่ในโลกต่อไปไม่รู้จบ

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ