โลกว่างเปล่า
 
บ้านธัมมะ
วันที่  15 ส.ค. 2551
หมายเลข  9579
อ่าน  1,876

ข้อความในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ภาค ๒

โมฆราชมาณวกปัญหานิทเทส ตรงกับ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สุญญสูตร ข้อ ๑๐๒

ซึ่งมีข้อความว่า ...

ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกกว่าโลกว่างเปล่าๆ ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงไรหนอจึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร อานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฉะนั้น จึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า อะไรเล่าว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

จักขุแลว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

รูปว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

จักขุวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

จักขุสัมผัสว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฯลฯ

ใจว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ธัมมารมณ์ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

มโนวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

มโนสัมผัสว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน

ฉะนั้น จึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า

จบสุญญสูตรที่ ๒

ดาวน์โหลดหนังสือ --> ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 22 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 เม.ย. 2554

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 7 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
kullawat
วันที่ 30 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ