ทางสายเอกหมายถึงอะไร
 
suthon
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9549
อ่าน  6,513
ทางสายเอกที่มีระบุในพระไตรปิฎก หมายถึงสติปัฎฐาน 4 หรือมรรคมีองค์ 8 ครับ ภาษาบาลี  คือ "เอกายนมรรค"

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 13 ส.ค. 2551
ในมหาสติปัฏฐานสูตร ทรงแสดงว่า ทางสายเอก ทางสายเดียว   เพื่อการดับทุกข์ และโทมนัส   เพื่อดับกิเลส   เพื่อการบรรลุพระนิพพาน คือ การเจริญสติปัฏฐาน    แต่ในที่อื่นๆ แสดงเรื่องการเจริญอินทรีย์ ๕  เจริญพละ ๕  เจริญโพชฌงค์ ๗  เจริญมรรคมีองค์๘  ว่าเป็นหนทางเพื่อการดับกิเลส เพื่อบรรลุพระนิพพานเช่นเดียวกัน    ดังนั้นควรเข้าใจว่าการบรรลุพระนิพพาน  ต้องอาศัยการอบรมโสภณธรรมหลายประเภท  ไม่ใช่ตัวสติเพียงอย่างเดียว ธรรมประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ศรัทธา วิริยะ สมาธิ ปัญญา เป็นต้น  อนึ่งในอินทรีย์ พละ โพชฌงค์ และองค์มรรคก็มีสติปัฏฐานประกอบด้วยเช่นกัน  สรุปคือ ทางสายเอก คือการสติปัฏฐาน หรือ การเจริญอินทรีย์ พละ โพชฌงค์ หรือการเจริญมรรคมีองค์ ๘  หรือการอบรมบารมี ๑๐  ก็ได้ครับ
 
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปริศนา
วันที่ 13 ส.ค. 2551

 

ไม่พัก ไม่เพียรอริยมรรคมรรคมีองค์แปดทางสายกลางการเจริญสติปัฏฐานสี่ทางสายเดียวคือทางสายเอกสู่ความดับทุกข์เป็นสมุจเฉท(พระนิพพาน)สุดทางแล้วไม่ต้องเกิดมาอีกเลยมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้น.แต่เป็นทางที่ไกลแสนไกลแต่ก็มีผู้ไปถึงมาแล้ว

คือพระพุทธศาสดาและเหล่าอริยสาวกทั้งหลาย.

ขออนุโมทนา.
.....................พระโอวาทานุสาสนี.
บรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์  ๘

ประเสริฐสุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบท ๔ ประเสริฐสุด

บรรดาธรรมทั้งหลาย

วิราคธรรม ประเสริฐสุดและบรรดาสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลายพระพุทธเจ้า ผู้มีจักษุ ประเสริฐสุด...........................
ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว หายโศกหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงละกิเลสเครื่องรัดทั้งปวงแล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อน...............................

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 ส.ค. 2551

สายทางเอก คือทางเดียว ไม่มีสอง เป็นทางดำเนินของบุคคลผู้เอก  เช่น

พระพุทธเจ้า  และพระอริยบุคคล  คือการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

"เอกายนมรรค"

 ทางสายเดียว ไม่ใช่ทางสองแพร่ง

 ทางดำเนินสู่พระนิพพาน

 ทางที่ผู้เป็นเอก ผู้ประเสริฐสุดคือพระพุทธเจ้าทรงดำเนินไป

 ทางที่ดำเนินไปมีเฉพาะธรรมวินัยนี้

 ทางที่ไปถึงจุดหมายเดียวกัน

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ส.ค. 2551

      เอกายนมรรคและสติปัฏฐานก็มีความหมายเหมือนกันคือเป็นธรรมเป็นเครื่องกำจัด

กิเลส ต่างกันที่เอกายนมรรคแสดงให้เห็นถึงว่า เป็นทางเดียว ส่วนสติปัฏฐานแสดงให้

เห็นถึงความมีสติมาก เพราะมีอารมณ์ให้สติระลึกมาก ต่างแค่พยัญชนะเท่านั้นครับ

ซึ่งบุคคลที่อบรมสติปัฏฐานก็ชื่อว่าอบรมอริยมรรคมีองค์ 8 (วิรัธสูตร)

  "สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้ว บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปรารภอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ".

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
suthon
วันที่ 14 ส.ค. 2551

สัมมาสติเป็นส่วนหนึ่งของสติปัฎฐาน 4 ใช่ไหมครับ  หรือว่าสัมมาสติก็คือสติปัฎฐาน 4 นั้นเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
prachern.s
วันที่ 14 ส.ค. 2551

สติปัฏฐานมีจำนวน ๔ ด้วยอำนาจของอารมณ์ กาย เวทนา จิต  ธรรม

ด้วยอำนาจของการระลึกมีหนึ่งคือ ตัวสติ 

สัมมาสติในองค์มรรคก็คือสติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ส.ค. 2551
  
  สติปัฏฐาน ตามศัพท์หมายถึงฐานหรือที่ตั้งของการระลึกโดยทั่ว  โดยความหมายแล้วหมายถึง   อารมณ์ของสติ ได้แก่  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม,   ตัวสติซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ระลึกที่กาย เวทนา จิต ธรรม และ อีกความหมายหนึ่ง คือ เป็นหนทางที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกทั้งหลาย ดำเนินมาแล้ว     สัมมาสติ เป็นสภาพธรรมที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเพื่อที่ปัญญาจะได้รู้ตามความเป็นจริง ในขณะนั้น     ขณะที่สติปัฏฐานเกิด จะไม่ปราศจากสัมมาสติ   ซึ่งเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์ ๘ ถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังมาบ้างว่า   ทุกอย่างเป็นธรรม      ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตาย เป็นธรรม  ไม่ว่าจะได้เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  ลิ้มรส   รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  คิดนึก  ขณะที่กุศลจิตเกิด อกุศลจิตเกิด เป็นต้น เป็นธรรมทั้งหมด  เพราะเป็นสิ่งที่มีจริง   เพียงเท่านี้ยังไม่พอ    จึงต้องฟังพระธรรม   ศึกษาพระธรรม    พิจารณาพระธรรม  บ่อยๆ   เนืองๆ  ต่อไป  เพื่อที่จะได้รู้จริงๆ   ในขณะที่เห็น  ได้ยิน   ได้กลิ่น เป็นต้น  ว่าเป็นสภาพธรรม-ที่มีจริง  ไม่ใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตน   เพราะว่า    จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพธรรมที่มีจริงนั้น    เพื่อระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง     ซึ่งก็เป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน นั่นเอง   ครับ  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน และขออุทิศกุศลให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง...  
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ละเอียดลึกซึ้ง เข้าถึงยากจริงๆ

 ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ