หทยรูปเป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6775
อ่าน  1,950

รูปที่มีใจครอง คือ มีจิตเกิดกับรูปนั้น จิตทุกขณะจะต้องเกิดที่รูปตามประเภทของจิตนั้นๆ คือ

จักขุวิญญาณ ทำกิจเห็น เกิดที่จักขุปสาทรูป

โสตวิญญาณ ทำกิจได้ยิน เกิดที่โสตปสาทรูป

ฆานวิญญาณ ทำกิจได้กลิ่น เกิดที่ฆานปสาทรูป

ชิวหาวิญญาณ ทำกิจลิ้มรส เกิดที่ชิวหาปสาทรูป

กายวิญญาณ ทำกิจรู้โผฏฐัพพะ (ธาตุดิน ไฟ ลม) เกิดที่กายปสาทรูป

จิตอื่นๆ นอกจากนี้เกิดที่รูปๆ หนึ่ง เรียกว่า หทยรูป เพราะเป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต

รวม อวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑ + ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ เป็น ๑๙ รูป

ดาวน์โหลดหนังสือ --> ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
raynu.p
วันที่ 7 ม.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Somporn.H
วันที่ 21 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 29 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ