การดำรงอยู่ของชีวิตยากอย่างไร
 
เด็กดาวคะนอง
วันที่  25 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6677
อ่าน  2,793
ช่วยอธิบายด้วยว่า  การดำรงอยู่ของชีวิตยากอย่างไรคะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

การดำรงอยู่ของชีวิตยาก เพราะเหตุ ๒ ประการ  คือ

๑. เพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ  คือต้องเรียนหนังสือ  ต้องทำงานด้วยความยากลำบาก เพื่อได้มาซึ่งปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต   

๒.ชีวิตเป็นของเล็กน้อย ดำรงอยู่ชั่วขณะเล็กน้อย  อาศัยปัจจัยเพียงเล็กน้อย เช่น   อาหาร  ลมหายใจ  ธาตุที่สมกันเป็นต้น   ดังข้อความในอรรถกถาดังนี้     

   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓

        ถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย   ก็ชื่อว่าเป็นอยู่ยาก  เพราะทำกรรมมีกสิกรรมเป็นต้นเนือง ๆแล้วสืบต่อความเป็นไปแห่งชีวิตบ้าง  เพราะชีวิตเป็นของน้อยบ้าง,

   เชิญคลิกอ่านได้ที่.....

ชีวิตนี้น้อยหนอ [มหานิเทส]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
K
K
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

คนที่ไม่ใช่ช่างซ่อมรถยนต์ ไม่มีความรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยต์  ก็มักคิดว่ารถยนต์เป็นสิ่งที่ไว้วางใจได้ มีความมั่นคง มีกำลังดี         แต่สำหรับผู้ที่เป็นช่าง  หรือมีความรู้เรื่องรถยนต์เป็นอย่างดี   จะเข้าใจว่าที่เรียกว่ารถนั้น  แท้จริงเป็นวัสดุชื่อต่างๆ ประกอบกันขึ้นเป็นรถ     หากส่วนประกอบที่สำคัญชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสีย หรือทำงานไม่ปกติ    ก็จะทำให้รถนั้นวิ่งต่อไปไม่ได้   นอกจากนี้    หากนำรถสักคันหนึ่งไปแยกชิ้นส่วน  เหมือนพวกที่โจรกรรมรถแล้วนำไปแยกขายเป็นอะไหล่         ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารถได้อย่างไร    เพราะส่วนประกอบต่างๆ ถูกทำให้กระจัดกระจายไป     ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน  ผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วชีวิตคืออะไร ย่อมเป็นผู้ประมาทยึดถือชีวิตและร่างกายว่าเป็นของเรา เป็นตัวตน     แต่ท่านผู้รู้ได้แสดงไว้โดยละเอียดว่า ที่เรียกว่า ชีวิตและร่างกายนั้น     แท้ที่จริงเป็นเพียงรูปธรรมและนามธรรมประการต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้น หากธรรมเหล่านี้ประการใดประการหนึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต  ชีวิตนี้ก็สิ้นสุดลงได้อย่างง่ายดายในทันที  ดังนั้น หากต้องการรู้ว่าการดำรงอยู่ของชีวิตยากอย่างไร  ก็ขอให้ศึกษาให้รู้ว่าชีวิตคืออะไร   และมีปัจจัยใดบ้างที่ค้ำจุนชีวิตให้ดำรงอยู่ได้   ยิ่งรู้เรื่องความจริงของชีวิตมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งรู้ว่าชีวิตเป็นของน้อย อายุของมนุษย์นี้สั้นจริงๆ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ