มงคลสูตร .. มิฉะนั้นจะไม่ทรงแสดงมงคลข้อที่ 1 เลย
 
แล้วเจอกัน
วันที่  24 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6666
อ่าน  1,394

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  เชิญคลิกฟังที่นี่ครับ..

  มิฉะนั้นจะไม่ทรงแสดงมงคลข้อที่ 1 เลย
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต

   เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 124

  ข้อความบางตอนจาก....

มงคลสูตร

  [๓๑๘] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก

ผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย

ขอพระองค์ได้โปรดตรัสอุดมมงคล.


  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถาตอบว่า

  การไม่คบคนพาล ๑   การคบบัณฑิต ๑

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา  ๑  นี้เป็นอุดมมงคล.ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2550
ฉะนั้นการคบบัณฑิตสูงสุดนำมาซึ่งการบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานค่ะ 
 
  ความคิดเห็น 2  
 
dron
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

ในชีวิตจริงยากที่จะหลีกหนีคนพาล  บ่อยครั้งเราก็เป็นคนพาลเสียเอง  ถ้าไม่ศึกษาพระ-ธรรมให้เข้าใจก็จะไม่รู้จักคนพาล  และบัณฑิต  ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

ถ้าละเอียดขั้นขณะจิต  พาล คือขณะที่จิตเป็น อกุศล

บัณฑิต คือขณะจิตที่เป็น กุศล

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 25 ธ.ค. 2550
สาธุ ขออนุโมทนาค่ะดิฉันมีความเห็นเช่นเดียวกันกับทั้ง 3 ท่านค่ะขออนุโมทนาอีกครั้ง
 
  ความคิดเห็น 5  
 
แช่มชื่น
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

ผู้ที่ทรงเป็นทั้งบัณฑิตและกัลยาณมิตรสูงสุด คือพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ  ทรงแสดงไว้ว่า  กัลยาณมิตรเป็นทุกอย่างของพรหมจรรย์ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
พุทธรักษา
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

 เป็นเรื่องจริงที่พบเห็นได้เสมอในชีวิตประจำวัน  ...........................ขออนุโมทนาค่ะ.........................
 
  ความคิดเห็น 7  
 
Koy
วันที่ 24 ม.ค. 2551

ตราบใดที่เรายังมีฐานะของระดับจิตเป็นปุถุชนที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลส  แล้วไม่ศึกษาตามพระธรรมคำสอนเพื่อให้มีการอบรมเจริญปัญญา ตราบนั้นเรายังคงเป็นพาล  และมิใช่อุบาสก อุบาสิกา   เราก็ยังเป็นบุคคลไม่น่าคบเสมอและคงไม่ต่างจากบุคคลอื่นที่ยังไม่เคยศึกษาอบรมเจริญปัญญาเลย ดังนั้น เรื่องของการคบ ดิฉันว่าให้คบการพัฒนาระดับจิตของตนเองจะดีที่สุด  แล้วคิดว่าเมื่อความเข้าใจมากขึ้น  ปัจจัยอื่นภายนอก ก็จะมิทำให้เกิดความหวั่นไหวแม้ด้วยความเป็นเราแต่ความเข้าใจไม่ผิด

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ