Print 
ขอเรียนถามท่านวิทยากร
 
พุทธรักษา
วันที่  20 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6365
อ่าน  1,979


               ความเจ็บและความตายที่เกิดขึ้นโดยไม่ประกอบด้วยเจตนา               เช่น เจ็บหรือตาย ด้วยอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ               อุบัติเหตุต่างๆตั้งแต่รุนแรงจนถึงเล็กน้อยเช่น ตกบันได มีดบาด                ประตูหนีบมือ แมวข่วน....เป็นต้น                พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงเหตุไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ.                     ....................ขออนุโมทนา..................


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ธ.ค. 2550

โดยหลักพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษานั้น เมื่อแสดง

ถึงความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย   นั่นหมายถึงการแสดงทุกขลักษณะ เพราะ

มีขันธ์เกิดขึ้นจึงมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย (ทุกข์) เหตุของทุกข์ก็คือสมุทัย ตัณหาความ

ทะยานอยากในกามความติดข้องในภพ.... ชื่อว่าสมุทัย     ถ้าไม่มีสมุทัยแล้ว ทุกข์ต่างๆ

ย่อมไม่เกิดขึ้น  เพราะมีสมุทัยทุกข์ต่างๆจึงมี ... 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 20 ธ.ค. 2550

            จากความเห็นของท่าน.....หมายถึงต้องกลับมาที่ "อริยสัจธรรม ๔"            จึงจะได้คำตอบที่แท้จริง....ขออนุโมทนาค่ะ.
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 ธ.ค. 2550

 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เชิญคลิกอ่าน...
เหตุให้เกิดทุกข์และสุข [ปฐมสุขสูตร] 

 ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2550

หลักของศาสนาพุทธ  เน้นเรื่องกรรมและผลของกรรม   ธรรมะทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย

จึงเกิดขึ้น  พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุนั้น  และหนทางดับเหตุนั้นด้วยค่ะ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 21 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 7 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ