ทุกข์ โรค ชรา มรณะ มาจากอะไร
 
wannee.s
wannee.s
วันที่  28 ก.ย. 2550
หมายเลข  4951
อ่าน  912

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 23

   ๙.  ปฐมอุปปาทสูตร 

ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอายตนะ

[๒๑]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ความเกิดขึ้น  ความตั้งอยู่  ความ-

บังเกิด  ความปรากฏแห่งจักษุ  เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์  เป็นความตั้งอยู่

แห่งโรค   เป็นความปรากฏแห่งชรา และมรณะ  ฯลฯ  ความเกิดขึ้น  ความ-

ตั้งอยู่  ความบังเกิด  ความปรากฏแห่งใจ  เป็นความเกิดแห่งทุกข์  เป็นความ

ตั้งอยู่แห่งโรค   เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ  ส่วนความดับ  ความ-

สงบ   ความไม่มีแห่งจักษุ  เป็นความดับแห่งทุกข์  เป็นความสงบแห่งโรค

เป็นความไม่มีแห่งชราและมรณะ  ฯลฯ  ความดับ  ความสงบ  ความไม่มี

แห่งใจ  เป็นความดับแห่งทุกข์  เป็นความสงบแห่งโรค   เป็นความไม่มี

แห่งชราและมรณะ.

 จบ  ปฐมอุปปาทสูตรที่  ๙


  ความคิดเห็น 1  
 
พุทธรักษา
วันที่ 28 ก.ย. 2550

  ..................ขออนุโมทนา..................
 
  ความคิดเห็น 2  
 
petcharath
วันที่ 28 ก.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ครูโอ
วันที่ 28 ก.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 28 ก.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ถ้าไม่มี ตา หู จมูก ก็คงไม่มีการเห็น การได้ยิน และก็ไม่มีตัวเราที่สมมติขึ้นมา

ก็ไม่ต้องทุกข์จากการเจ็บป่วย หรือทุกข์ใจจากการเห็น ...คิดนึก เป็นต้น  แต่เพราะมี ตา  หู...เป็นต้นก็ย่อมทุกข์ทั้งกายและใจและเพราะมีกิเลสนั่นเอง จึง

มี ตา หู....ใจเกิดขึ้นมา  หนทางเดียว คือดับกิเลสและหนทางนั้นคือ เข้าใจ

ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมไม่ใช่เรา ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 28 ก.ย. 2550

เรื่อง ย่อมเดือดร้อนเป็นทุกข์เมื่อมีอายตนะ คือ ตาหู จมูก...เมื่อไปยึดถือว่าเป็นเรา เป็นต้น

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

เมื่ออะไรเกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น [โลกสูตร]

 
  ความคิดเห็น 6  
 
อิคิว
วันที่ 29 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 7  
 
ตุลา
วันที่ 1 ต.ค. 2550

 

ขออนุโมทนา.............แต่ละ.............. ยากมากค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ