สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ก.ย. 2550
หมายเลข  4884
อ่าน  1,247

จิต เจตสิก รูป เป็นสังขารธรรมไม่เที่ยง คือทันทีที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วมาก จึงไม่มีใครรู้ว่าจิตเกิดแล้วก็ดับจริงๆ เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้ และทรงแสดงพระธรรมที่ทรงประจักษ์แจ้ง จึงเป็นหนทางให้พุทธบริษัทได้ศึกษาพิจารณาพระธรรม และอบรมเจริญปัญญา เข้าใจสภาพสังขารธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏในชีวิตประจำวัน เมื่อเข้าใจแล้วก็เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้เกิดสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ระลึกรู้ลักษณะของจิตซึ่งไม่เที่ยง เจตสิกไม่เที่ยง รูปไม่เที่ยง แต่ก็ยังไม่ใช่ขั้นประจักแจ้ง เป็นเพียงขั้นที่เพิ่งเริ่มสังเกตพิจารณาลักษะของสภาพธรรมที่ปรากฏเท่านั้น

จากหนังสือ บทบาท อ.สุจินต์ ในการเผยแผ่พุทธธรรม 

โดย พระธนนาถ นิธิปญฺโญ


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ก.ย. 2550

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา

ขออนุโมทนา


 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
olive
วันที่ 24 ก.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ