พระพุทธเจ้ามีจริงไหม?

 
เมตตา
วันที่  12 ก.พ. 2567
หมายเลข  47387
อ่าน  265

สนทนาปัญหาธรรม วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

[เล่มที่ 47] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ ๓๕๕

ธรรมิกสูตรที่ ๑๔

ว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักบวชและผู้ครองเรือน

[๓๓๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ธรรมิกอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสก ๕๐๐ เข้าไปเฝ้าพระผู้มี-พระภาคเจ้า ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่า

[๓๓๓] ข้าแต่พระโคดม ผู้มีพระ-ปัญญาเสมอด้วยแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ อุบาสกผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตก็ดี อุบาสกผู้ยังอยู่ครองเรือนอีกก็ดี บรรดาสาวกทั้งสองพวกนี้สาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จ

พระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะทรงแสดงปฏิปทาของบรรพชิตก่อน ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วจึงตรัสพระคาถาว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังเรา เราจะยังเธอทั้งหลาย ให้ฟังธรรมอันกำจัดกิเลส และเธอทั้งปวงจงประพฤติธรรมอันกำจัดกิเลสนั้น ภิกษุผู้มีปัญญาความคิดผู้เห็นประโยชน์ พึงเสพอิริยาบถอันสมควรแก่บรรพชิตนั้น.


อ.อรรณพ: บางทีท่านอาจารย์ปรารถว่า เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม เคารพแค่ไหนนะครับ เราก็รู้สึกว่า เคารพสูงสุดเลยนะ มีความเข้าใจแค่ไหนก็เคารพแค่นั้นแหละ หรือท่านอาจารย์ก็กล่าวไว้ เปลี่ยนคำถามหน่อยก็ได้ อย่างที่ท่านอาจารย์ถามที่อุดรว่า เป็นชาวพุทธหรือยัง? เป็นชาวพุทธแค่ไหน? คำนี้ คำให้คิด คำถามให้คิด แค่นี้ ถ้าคนที่เขาไม่ได้คิด คือผิวเผิน เขาจะคิดว่าแล้วมาถามทำไมว่า เป็นชาวพุทธหรือยัง ถ้าไม่เป็นชาวพุทธจะเข้ามาฟังไหม เขาก็ต้องคิดว่า เขาเป็นชาวพุทธแล้วล่ะ แล้วก็เป็นชาวพุทธแค่ไหน? บางคนบอกเป็นแล้วเป็นชาวพุทธ เป็นชาวพุทธแค่ไหน? กราบเท้าท่านอาจารย์ ถามอย่างนี้บ่อยๆ ว่า เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหน? เป็นชาวพุทธหรือยัง? เป็นชาวพุทธแค่ไหน? เพื่อเตือนอย่างไรครับท่านอาจารย์

ท่านอาจารย์: เตือนให้รู้ความจริง แม้แต่คำที่ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงไหม เตือนหรือเปล่า?

อ.อรรณพ: ใช่ครับ สำนึกในพระคุณท่านอาจารย์ และความกรุณาตลอดเวลา วันสุดท้ายที่สนทนาเสร็จที่บ้านคุณทองเส็ง แล้วก็ได้มารออยู่ที่สนามบิน ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งคุณทองเส็ง คุณอนุชา และคุณแม่คุณอนุชา แล้วก็มีชาวลาวมาดูแลเราอย่างดีเลยนะครับ คุณแม่คุณอนุชาก็มีของว่างมาให้ทาน มีอะไรต่ออะไรนะครับ แล้วก็สามีคุณทองเส็งก็มาฟังอยู่ด้วย คุณทองเส็งก็เห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วล่ะ สามีคุณทองเส็ง คือคุณเถร์ ซึ่งคุณอนุชาบอกว่า มาจากคำว่า เถระ หรือเถโร แปลว่ามั่นคง

คุณเถร์ ก็มาดูแลเราด้วย แต่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไร ท่านอาจารย์ก็ถาม ๒ คำถาม เมื่อสักครู่กราบเรียนท่านอาจารย์ไป ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงคำถามแรกครับ ท่านอาจารย์ก็ถามให้เป็นการบ้านไปคิดว่า ๑. พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงไหม? ๒. ลืม เป็นธรรมไหม? กราบเท้าท่านอาจารย์ครับ ทั้ง ๒ คำถามนี่ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรทั้ง ๒ คำถาม

ท่านอาจารย์: แต่ดีนะ เพราะว่า คุณเถร์ เขาคิด ไม่ตอบเลย คิดแต่ไม่ตอบเลย

อ.อรรณพ: เขายังไม่รีบตอบ

ท่านอาจารย์: เขาต้องรู้ว่า ไปถามคำถามซึ่งดูเหมือนง่าย ถามใครก็ได้ รู้จักพระพุทธเจ้าไหม? จะตอบอย่างไร หรือจะรีบตอบไหม?

เพราะฉะนั้น ทุกอย่างเขาเริ่มที่จะรู้ว่า ความลึกซึ้ง เพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นๆ แต่คนฟังก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร แต่ให้เขาคิด เพื่อเขาจะได้เป็นคนตรง รู้พระพุทธเจ้ามีจริงไหม? แค่นี้ จะคิดอย่างไร? ควรรีบตอบ หรือคิดอย่างอื่นใช่ไหม? แต่ถ้าถามจะมีความเข้าใจละเอียดขึ้นว่า ที่ตอบอย่างนั้นถูกหรือผิด ถูกแค่ไหน จริงแค่ไหน หรือว่ายังไม่ตรง ยังไม่ถูก ยังไม่จริง

เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องของผู้ฟังแต่ละคน เห็นประโยชน์ที่จะรู้ว่า คำถามต้องมีคำตอบที่ตรง ไม่ได้ถามคุณเถร์ ถามใครก็ได้ทุกคน พระพุทธเจ้ามีจริงไหม? เพราะว่า คำถามนะ ทุกคนฟังแล้วเหมือนรู้ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่จะต้องรู้ว่า ทำไมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำไมรู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอเชิญอ่านได้ที่ ...

เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จริงหรือ

ขอเชิญฟังได้ที่ ...

การบูชาสูงสุด

เป็นชาวพุทธจริงๆ หรือไม่

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขต์ ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 13 ก.พ. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและยินดียิ่งในกุศลค่ะน้องเมตตา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ