หนังสือเล่มใหม่_กฐินคืออะไร

 
มศพ.
วันที่  22 พ.ย. 2566
หมายเลข  46997
อ่าน  5,973

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


หนังสือเล่มใหม่

"กฐินคืออะไร"
โดยคณะอาจารย์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


"พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุด ประเสริฐที่สุด เจริญที่สุดในโลก ทั้งพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาคุณ เมื่อเป็นคำสอนของท่านผู้ตรัสรู้ จึงต้องฟัง ต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ ความรู้ความเข้าใจ จึงจะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ ความรู้ความเข้าใจ เกิดเองไม่ได้ คิดเองไม่ได้ ต้องอาศัยเหตุ คือการฟัง การศึกษาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว นั่นเอง

ในสังคมไทย เมื่อกล่าวถึง กฐิน ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวตามความคิดเห็นตามความเข้าใจเดิมๆ ของตนเอง ซึ่งอาจจะมีหลากหลายความคิดเห็น เช่น อาจจะกล่าวว่า เป็นเรื่องของซองเงินบ้าง เป็นเรื่องของกองวัตถุทานขนาดใหญ่บ้าง หรือแม้กระทั่ง เป็นบุญกุศลที่ใครได้กระทำแล้ว จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีกเลย เป็นต้น นี่คือ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า พระธรรม ต้องศึกษาเท่านั้นจึงจะเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง แม้แต่ในเรื่องของ กฐิน ก็เช่นเดียวกัน

กฐิน เป็นเรื่องของจีวร เฉพาะในกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทอง และเป็นสังฆกรรมของพระภิกษุ ไม่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ การทรงบัญญัติให้มีการรับกฐินนี้ อันพระพุทธเจ้าทุก พระองค์ทรงบัญญัติแล้ว ตามข้อความในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก มหาวรรค อรรถกถากฐินขันธกะ เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้า ๒๒๗ ดังนี้

ก็ธรรมดาการกรานกฐินนี้ อันพระพุทธเจ้าทุก พระองค์ ทรงบัญญัติแล้ว

เป็นพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่มีต่อภิกษุทั้งหลายที่ทรงบัญญัติเรื่องกฐิน เพื่อภิกษุทั้งหลาย จะได้ไม่ลำบากในการแสวงหาผ้า เพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัย"


หากท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเล่มนี้ โปรดติดต่อ
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เลขที่ ๑๗๔ / ๑ ซอย เจริญนคร ๗๘
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘๐๒๓๙ และ ๐๙๒ ๗๗๗ ๙๘๐๐


ขอเชิญอ่านบทแนะนำหนังสือ และ คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf หนังสือเล่มนี้จากหัวข้อด้านล่างนี้

กฐินคืออะไร

... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Wisaka
วันที่ 16 ธ.ค. 2566

อ้างอิงจาก หัวข้อ โดย มศพ.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


หนังสือเล่มใหม่

"กฐินคืออะไร"
โดยคณะอาจารย์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


"พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุด ประเสริฐที่สุด เจริญที่สุดในโลก ทั้งพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาคุณ เมื่อเป็นคำสอนของท่านผู้ตรัสรู้ จึงต้องฟัง ต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ ความรู้ความเข้าใจ จึงจะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ ความรู้ความเข้าใจ เกิดเองไม่ได้ คิดเองไม่ได้ ต้องอาศัยเหตุ คือการฟัง การศึกษาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว นั่นเอง

ในสังคมไทย เมื่อกล่าวถึง กฐิน ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวตามความคิดเห็นตามความเข้าใจเดิมๆ ของตนเอง ซึ่งอาจจะมีหลากหลายความคิดเห็น เช่น อาจจะกล่าวว่า เป็นเรื่องของซองเงินบ้าง เป็นเรื่องของกองวัตถุทานขนาดใหญ่บ้าง หรือแม้กระทั่ง เป็นบุญกุศลที่ใครได้กระทำแล้ว จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีกเลย เป็นต้น นี่คือ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า พระธรรม ต้องศึกษาเท่านั้นจึงจะเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง แม้แต่ในเรื่องของ กฐิน ก็เช่นเดียวกัน

กฐิน เป็นเรื่องของจีวร เฉพาะในกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทอง และเป็นสังฆกรรมของพระภิกษุ ไม่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ การทรงบัญญัติให้มีการรับกฐินนี้ อันพระพุทธเจ้าทุก พระองค์ทรงบัญญัติแล้ว ตามข้อความในสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก มหาวรรค อรรถกถากฐินขันธกะ เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้า ๒๒๗ ดังนี้

ก็ธรรมดาการกรานกฐินนี้ อันพระพุทธเจ้าทุก พระองค์ ทรงบัญญัติแล้ว

เป็นพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่มีต่อภิกษุทั้งหลายที่ทรงบัญญัติเรื่องกฐิน เพื่อภิกษุทั้งหลาย จะได้ไม่ลำบากในการแสวงหาผ้า เพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัย"


หากท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเล่มนี้ โปรดติดต่อ
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เลขที่ ๑๗๔ / ๑ ซอย เจริญนคร ๗๘
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘๐๒๓๙ และ ๐๙๒ ๗๗๗ ๙๘๐๐


ขอเชิญอ่านบทแนะนำหนังสือ และ คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf หนังสือเล่มนี้จากหัวข้อด้านล่างนี้

กฐินคืออะไร

... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Jarunee.A
วันที่ 22 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ