การกินเนื้อสัตว์
 
pue
วันที่  21 ต.ค. 2548
หมายเลข  464
อ่าน  3,160

ได้รับฟังการพูดคุยเรื่องการกินเนื้อสัตว์ของพระภิกษุสงฆ์จากหลายสื่อ บางสื่อที่มีพระสงฆ์เป็นผู้อธิบายธรรมะก็กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฆ่าซึ่งเป็นบาป แต่เท่าที่ผมเรียนรู้มานั้น ผู้กินเนื้อสัตว์แต่ไม่ได้ฆ่า ไม่ถือเป็นอกุศลกรรม แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงฉันเนื้อสัตว์ เพราะไม่มีเจตนาฆ่า แต่การเจตนาทำทุจริตกรรมต่างหากที่ควรละอาย  ดังนั้นการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมหรือไม่นั้น ควรพิจารณาที่จิตในแต่ละขณะ รวมทั้งเจตนาในการกระทำกรรมนั้นๆ ใช่หรือไม่

ขอบคุณครับ

 


Tag  กินเนื้อสัตว์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 22 ต.ค. 2548

ที่ท่านกล่าวมาถูกต้องแล้ว ตามพระไตรปิฎกแสดงไว้ว่า พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ในสมัยครั้งพุทธกาลท่านฉันเนื้อสัตว์ ทรงห้ามเนื้อบางชนิดเท่านั้น เช่น เนื้อสุนัข, เนื้อช้าง เป็นต้น การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นกรรมอยู่ที่เจตนา คือ ความตั้งใจกระทำทางกาย, วาจา, ใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
natnicha
วันที่ 2 ก.พ. 2550

ทำไมถึงพระภิกษุห้ามฉันเนื้อสุนัขคะ แล้วถ้าฆราวาสทานเนื้อสุนัขจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ การทานเนื้อสุนัขเป็นที่แพร่หลายมากในบางประเทศและบางส่วนของไทย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 2 ก.พ. 2550

ในพระวินัยเป็นอาบัติเฉพาะพระภิกษุ ถ้าคฤหัสถ์บริโภคไม่มีอาบัติ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chackapong
วันที่ 26 มี.ค. 2550

จุดมุ่งหมายของพระผู้มีพระภาคเจ้าฯ ทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสุนัข รูปใดฉันต้องอาบัติทุกกฏ เป็นเพราะต้องการลดข้อขัดแย้งหรือเพราะเหตุอื่น

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
study
วันที่ 26 มี.ค. 2550

เหตุที่ทรงบัญญัติพระวินัยเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ โปรดอ่านข้อความโดยตรงจากพระวินัย คลิกที่ บัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุ อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 มี.ค. 2550

เนื้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต เนื้อที่ไม่เห็น, ไม่ได้ยิน, ไม่ได้รังเกียจ หมายถึง ไม่เห็นเขาฆ่าให้เรากิน ไม่ได้ยินเขาสั่งฆ่า ไม่สงสัยว่าเนื้อนี้เขาฆ่าเจาะจงให้เรากิน (สำหรับพระภิกษุ) สุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์และได้เป็นที่ยอมรับกันว่าสุนัขเป็นสัตว์ยอดกตัญญู ถ้าสั่งฆ่าแล้วกินผิดศีลข้อปาณาติบาต      

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 11 ต.ค. 2550

บุญอยู่ที่จิต มิใช่ที่อาหาร

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
วิริยะ
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
jaturong
วันที่ 10 ม.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ