ขอความเข้าใจโดยละเอียดของคำว่า โลกิยะ และโลกุตระครับ

 
lokiya
วันที่  15 มี.ค. 2566
หมายเลข  45669
อ่าน  81

ผมรู้แต่ชื่อ และรู้ว่า 2 คำนี้เป็นธรรมะ แต่ไม่ทราบว่าแท้จริงหมายถึงอะไร?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 16 มี.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำว่า โลกิยะ หมายถึง สิ่งที่มีจริงที่นับเนื่องในโลก คือ นับเนื่องในฝ่ายเกิด เป็นไปในสังสารวัฏฏ์ ก็คือ สภาพธรรมที่เป็นจิต เจตสิก และ รูป เป็นโลกิยะ
ส่วน โลกุตตระ หมายถึง สิ่งที่มีจริงที่เหนือโลกหรือพ้นโลก คือ พ้นจากการเกิด พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด สภาพธรรมที่เป็นโลกุตตระ นั้น ได้แก่ นิพพาน เมื่อนิพพาน เป็นโลกุตตระ สภาพธรรมที่ประจักษ์แจ้งนิพพาน มีนิพพานเป็นอารมณ์ คือ มรรคจิต และ ผลจิต ก็เป็นโลกุตตรธรรม ด้วย เพราะไม่ได้เป็นไปในฝ่ายเวียนว่ายตายเกิด แต่เป็นฝ่ายของการดับการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้น โลกุตตรธรรม จึงมี ๙ ได้แก่ มรรคจิต ๔ (โสตาปัตติมรรคจิต สกทาคามิมรรคจิต อนาคามิมรรคจิต อรหัตตมรรคจิต) ผลจิต ๔ (โสตาปัตติผลจิต สกทาคามิผลจิต อนาคามิผลจิต อรหัตตผลจิต) และ นิพพาน ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 16 มี.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ