กามฉันทนิวรณ์

 
ทรงศักดิ์
วันที่  26 ม.ค. 2566
หมายเลข  45504
อ่าน  404

จากคำบรรยายของท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในหนังสือแนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม140 หน้า10 ประมาณบรรทัดที่6 ดังนี้

" จากข้อความในอัฏฐสาลินี ทุกนิกเขปกถา ข้อ๑๑๗๖ แสดง.......

กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์อันอนาคามิมรรคย่อมละได้......

แต่ในสัมโมหวิโนทนี อรรถกถา สติปัฏฐานวิภังค์ นิวรณบรรพ และในวิสุทธิมรรค ญานทัสสนวิสุทธินิทเทส มีข้อความว่า

กามฉันทนิวรณ์ ไม่เกิดต่อไปด้วยอรหัตตมรรค.........."


กามฉันทนิวรณ์แรกหมายถึง กามาสวะ ที่ละเอียด ส่วนคำหลังหมายถึง ภวาสวะ ได้หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 27 ม.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำคัญอยู่ที่ความเข้าใจ ถ้ากล่าวถึงโลภะ ที่พระอนาคามีดับได้ ก็ต้องเป็นโลภะ ที่เป็นความติดข้องยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย สำหรับ กามาสวะ บางนัย ก็แสดงถึงความติดข้องในภพด้วย แต่ถ้าแยกภวาสวะ ก็จะชัดเจนว่า พระอนาคามียังดับภวาสวะ ไม่ได้ แต่พระอนาคามีดับกามาสวะ ได้ ดังนั้น กามฉันทวิวรณ์ ที่จะไม่เกิดต่อไปด้วยอรหัตตมรรคก็ต้องเป็นความติดข้องยินดีในภพ เท่านั้น เพราะพระอรหันต์ ดับความติดข้องในภพได้และดับกิเลสที่พระอริยบุคคล ๓ เบื้องต้นยังดับไม่ได้ ทั้งหมด ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 27 ม.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ