กามฉันทนิวรณ์
โดย ทรงศักดิ์  26 ม.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45504

จากคำบรรยายของท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในหนังสือแนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม140 หน้า10 ประมาณบรรทัดที่6 ดังนี้

" จากข้อความในอัฏฐสาลินี ทุกนิกเขปกถา ข้อ๑๑๗๖ แสดง.......

กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์อันอนาคามิมรรคย่อมละได้......

แต่ในสัมโมหวิโนทนี อรรถกถา สติปัฏฐานวิภังค์ นิวรณบรรพ และในวิสุทธิมรรค ญานทัสสนวิสุทธินิทเทส มีข้อความว่า

กามฉันทนิวรณ์ ไม่เกิดต่อไปด้วยอรหัตตมรรค.........."


กามฉันทนิวรณ์แรกหมายถึง กามาสวะ ที่ละเอียด ส่วนคำหลังหมายถึง ภวาสวะ ได้หรือไม่ครับความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 27 ม.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำคัญอยู่ที่ความเข้าใจ ถ้ากล่าวถึงโลภะ ที่พระอนาคามีดับได้ ก็ต้องเป็นโลภะ ที่เป็นความติดข้องยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย สำหรับ กามาสวะ บางนัย ก็แสดงถึงความติดข้องในภพด้วย แต่ถ้าแยกภวาสวะ ก็จะชัดเจนว่า พระอนาคามียังดับภวาสวะ ไม่ได้ แต่พระอนาคามีดับกามาสวะ ได้ ดังนั้น กามฉันทวิวรณ์ ที่จะไม่เกิดต่อไปด้วยอรหัตตมรรคก็ต้องเป็นความติดข้องยินดีในภพ เท่านั้น เพราะพระอรหันต์ ดับความติดข้องในภพได้และดับกิเลสที่พระอริยบุคคล ๓ เบื้องต้นยังดับไม่ได้ ทั้งหมด ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ....


ความคิดเห็น 2    โดย ทรงศักดิ์  วันที่ 27 ม.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 30 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ