แฟนผมเพิ่งเสียไป

 
aoupeera
วันที่  14 พ.ค. 2565
หมายเลข  43110
อ่าน  353

แฟนผมเพิ่งเสียชีวิตไป ตอนมีขีวิตอยู่เขาชอบทำบุญมาก มีโอกาสจะกลับมาเกิดและเจอกันในชาตินี้อีกไหม ครับ อายุเราห่างกัน 15 ปี


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 15 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

[เล่มที่ 36] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓๖ หน้าที่ ๑๓๘

๗. ฐานสูตร (ว่าด้วยฐานะที่ควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ)

[๕๗] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ เป็นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ๑ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ เจ็บไข้ไปได้ ๑ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ๑ เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑ เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งจักทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ๑


บุคคลผู้เกิดมาแล้ว จะไม่ตายไม่มี เกิดมาแล้ว ล้วนมีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้เลย และตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ ตายแล้วก็ต้องเกิด แต่จะเกิดเป็นอะไรนั้น ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น แต่ขึ้นอยู่กรรม เป็นสำคัญ ว่า กรรมใด จะให้ผลนำเกิด ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรม ก็ทำให้เกิดในอบายภูมิ แต่ถ้าเป็นผลของกุศลกรรม ก็ทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือ เกิดในสวรรค์ เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้น

ดังนั้น ในประเด็นคำถาม เกินวิสัยที่จะรู้ได้ เพราะต่างคนต่างมีกรรมเป็นของของตน เป็นไปตามกรรมของตน จะเกิดในภพภูมิใด ก็ตามกรรมของตน สังสารวัฏฏ์ ยาวนานมาก ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันโดยฐานะหนึ่งฐานะใด หาได้ยาก

แทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่น ก็ควรที่จะได้พิจารณาว่า เมื่อระลึกถึงผู้ที่จากไป ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้

ประการที่สำคัญ เมื่อทุกคนจะต้องตาย ก็ควรที่จะได้พิจารณาว่าก่อนที่ขณะสุดท้ายของชาตินี้จะมาถึง ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อใด ควรจะทำอย่างไร จึงจะถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มากที่สุด นั่นก็คือ ทำความดี และ ฟังพระธรรมให้เข้าใจ สะสมเป็นอุปนิสัยที่ดี ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับชีวิต เพราะอกุศลธรรมหรือความชั่วทั้งหลาย พึ่งไม่ได้เลย ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 15 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Sea
วันที่ 18 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ