ถ้ามาใช้งานเราเหมือนทาสเหมือนขี้ข้า
 
กิ๊บ
กิ๊บ
วันที่  21 พ.ย. 2564
หมายเลข  40758
อ่าน  70

ขอสอบถามค่ะถ้าเขามาใช้งานเราเหมือนทาสแบบขี้ข้าแล้วเราไม่ทำให้แล้วเขาด่าว่าเราขู่เข่นเราข่มขู่เราให้เราทำงานให้เขาถือเป็นการเบียดเบียนเราไหมค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 พ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขณะใดอกุศลเกิด ขณะนั้นก็เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนจิตให้เศร้าหมองในขณะนั้น และเมื่ออกุศลมีกำลังก็เบียดเบียนผู้อื่น มีการว่า ด่า ทำร้าย ทางกาย วาจา เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ ไม่ใช่คนอื่น สำคัญที่ตนเองเป็นสำคัญว่า ที่ถูกทำร้าย ด่าว่า ก็เพราะมีอกุศลกรรมให้ผล และ อกุศลกรรมให้ผลได้อย่างไร ก็เพราะเคยทำอกุศลกรรม และการทำอกุศลกรรม ต้นเหตุ คือ ความไม่รู้ อวิชชา ดังนั้น ความไม่รู้ กิเลส จึงเป็นต้นเหตุของโทษทั้งปวง จึงควรที่จะละต้นเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกดทุกข์กายและทุกข์ใจ ครับ


เชิญอ่านคำบรรยาย ท่าน อ.สุจินต์ ดังนี้ ครับ

ตัดต้นตอที่จะเบียดเบียนคนอื่น

สิ่งใดที่เป็นความถูกต้อง สิ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ สิ่งใดที่เป็นความไม่ถูกต้อง พระองค์ก็ตรัสไว้ แต่ละเอียดถึงรากถึงเหตุที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมทั้งทางกายทั้งวาจา ละเอียดกว่านั้นมาก เป็นการขัดเกลาอย่างยิ่งถึงเหตุที่จะให้ไม่เป็นผู้ที่ประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่น เพราะค่อยๆ เห็นโทษว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นการเบียดเบียนตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเบียดเบียนตัวเองก็ไม่ทำ ใช่ไหม?

คิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่น แต่ลืมว่าขณะนั้นเบียดเบียนตนเอง เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ตัดต้นตอที่จะทำให้เบียดเบียนคนอื่น เพราะรู้ว่าเบียดเบียนคนอื่นเมื่อไหร่เบียดเบียนตนเองเมื่อนั้น ประทุษร้ายด้วยกิเลสที่ทำให้จิตขณะนั้นไม่ผ่องใส แปดเปื้อนสกปรกไม่ดีงาม เศร้าหมอง เพราะอกุศลที่เกิดขึ้น เพราะไม่รู้ความจริง เพราะฉะนั้นความจริงเท่านั้นเมื่อรู้ถูกต้องแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะค่อยๆ ละคลายความไม่ดี ซึ่งถ้าทุกคนดีหมด กฎหมายก็คงจะไม่ต้องบัญญัติไว้มากมาย

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 พ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่ออกุศลเกิดขึ้นแล้ว จะทำดี จะกล่าววาจาที่เป็นประโยชน์ นั้น เป็นไปไม่ได้เลย นี่ก็แสดงถึงความเป็นจริงของธรรม ที่เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น อกุศล เป็น อกุศล เป็นธรรมฝ่ายที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้น นอกจากจะเป็นโทษกับตนเอง เบียดเบียนตนเอง โดยตรงแล้ว ยังเบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วย ตามกำลังของอกุศลนั้นๆ ซึ่งขณะที่เบียดเบียนผู้อื่น ก็คือ เบียดเบียนตนเอง เพราะเป็นการสะสมเหตุที่ไม่ดี ที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้า โดยไม่มีใครทำให้เลย บุคคลผู้มีอกุศล ทำสิ่งที่ไม่ดี เป็นบุคคลผู้น่าสงสารจริงๆ เพราะเขากำลังสะสมเหตุที่ไม่ดีที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้ากับตัวผู้นั้นเอง ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ