เหตุที่ยังต้องอยู่ในสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนาน [ปฐมวัชชีสูตร]
 
webdh
วันที่  21 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4059
อ่าน  822

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 438

ปฐมวัชชีสูตร

[๑๖๙๘] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ โกฏิคาม ใน

แคว้นวัชชี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา แล้วตรัส

ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ได้ตรัสรู้ ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจ ๔ เรา

ด้วย เธอทั้งหลายด้วย จึงแล่นไป ท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฎนี้ตลอดกาลนาน

อย่างนี้ อริยสัจ ๔ เป็นไฉน คือ เพราะไม่ได้ตรัสรู้ ไม่ได้แทงตลอดทุกข-

อริยสัจ ๑ ทุกขสมุทยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจ ๑ เราด้วย เธอทั้งหลายด้วย จึงแล่นไป ท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้

ตลอดกาลนานอย่างนี้


  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 30

เราแสวงหาช่างผู้สร้างเรือนคืออัตภาพ เมื่อไม่พบ ก็ท่องเที่ยวไปสิ้นสงสารนับด้วยชาติมิใช่น้อยความเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์. ดูก่อนช่างผู้สร้างเรือนคืออัตภาพ เราพบท่านแล้ว ท่านจักสร้างเรือนคืออัตภาพอีกไม่ได้ โครงเรือนของท่านเราหักเสียหมดแล้ว ยอดเรือนคืออวิชชา เราก็รื้อเสียแล้ว จิตของเราถึงพระนิพพานแล้ว เพราะเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาทั้งหลายแล้ว.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ที่ต้องอยู่ในสังสารวัฏเพราะ ไม่รู้ (อวิชชา) ตามคงวามเป็นจริงในสภาพธัมมะที่มีในขณะนี้ (ทุกขอริยสัจ คือ สภาพธัมมะที่มีในขณะนี้) ว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา เมื่อไม่สามารถตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถดับกิเลสได้ ก็มีกิเลส เป็นผลให้ทำกรรมต่างๆ

ทั้งที่ดีและไม่ดี ก็ย่อมให้ผลวิบาก เกิดในภพภูมิที่ดี และไม่ดีบ้างตามการที่ได้ทำกรรมไว้ อันมีปัจจัยมาจากกิเลสที่มีอยู่ครับ แต่เมื่อใดได้อบรมสติปัฏฐาน 4 (ทุกขนิโรธคามนีปฏิปทา) เข้าใจความจริงของสภาพธัมมะ (ทุกขอริยสัจ) ว่าเป็นธรรมไม่ใช่

เรา ก็ย่อมสามารถดับกิเลส คือ ตัณหา (ตัณหา หรือ ทุกขอริยสัจ) เมื่อโดยการ

ประจักษ์พระนิพพาน (นิพพาน คือ ทุกขนิโรธอริยสัจ) ก็ด้วยการอบรมสติปัฏฐาน 4นั่นเองครับ ดังนั้น หนทางเดียวที่จะไม่ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏคือ การอบรมสติ

ปัฏฐาน 4 รู้ลักษณะของสภาพธัมมะที่มีจริงในขณะนี้ว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา โดยเริ่มจากปัญญาขั้นการฟังก่อนว่า ธรรมคืออะไรจึงจะอบรมสติปัฏฐาน 4 ได้ครับ ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 22 มิ.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
ลัดดาวัลย์
วันที่ 22 มิ.ย. 2550
ขอคำอธิบายว่า ธรรมคืออะไร เราก็ศึกษาธรรมะมาหลายปีเราเข้าใจว่า ธรรม คืฮสิ่งที่มีอยู่จริงๆ ในโลกนี้ไม่ว่าจิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ เป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับบัญชาได้ถ้าท่านได้อ่านแล้วดิฉันขอความรู้ด้วยคะ ขอขอบพระคุณคะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
พุทธรักษา
วันที่ 22 มิ.ย. 2550
อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 7  
 
study
วันที่ 22 มิ.ย. 2550
จากความเห็นที่ ๕ เชิญอ่านที่นี่ ธัมมะคืออะไร?
 
  ความคิดเห็น 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 มิ.ย. 2550

ธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริง ในโลกนี้ย่อแล้วเหลือแค่ นามธรรม รูปธรรม

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ