ผู้หลงลืมสติมีลักษณะอย่างไร
 
lokiya
lokiya
วันที่  15 ต.ค. 2564
หมายเลข  38248
อ่าน  152

คือผู้ที่ไม่รู้การเกิดขึ้นของนามรูปตามความเป็นจริงใช่หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ต.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ผู้หลงลืมสติ มุ่งหมายถึง ขณะที่เป็นอกุศลทั้งหมด เพราะขณะที่อกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปนั้น ไม่มีสติเกิดร่วมด้วย ปราศจากสติ จึงเรียกว่า ผู้หลงลืมสติ กล่าวคือ สติไม่ได้เกิดขึ้นระลึกเป็นไปในกุศลธรรมประการต่างๆ นั่นเอง ตามข้อความในสัทธัมมปกาสินี อรรถกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ดังนี้

"บทว่า มุฏฺฐสฺสติ คือ ผู้มีสติหายไป"

และในอัฏฐสาลินี อรรกถาพระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณีปกรณ์ มีข้อความว่า

"ความเป็นผู้หลงลืมสติ คือ การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า ความเป็นบุคคลผู้หลงลืมสติ"


เพราะฉะนั้น ขณะที่อกุศลธรรมเกิดขึ้น ก็มืดบอดด้วยความไม่รู้ ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จึงเป็นผู้หลงลืมสติ ขณะที่อกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไป ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 15 ต.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ต.ค. 2564

ขณะใดที่ไม่ได้เป็นไปในทาน ในศีล ในภาวนา ขณะนั้นหลงลืมสติค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 27 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ