ปุนัปปุนธรรม 16 คืออะไร
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  11 ต.ค. 2564
หมายเลข  37910
อ่าน  162

ปุนัปปุนธรรม 16 คืออะไร ได้แก่อะไรบ้างคะ

ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ต.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปุนัปปุนธรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นข้อความที่ปรากฏในอุทัยสูตร

ข้อความโดยสรุปในอุทัยสูตร มีดังนี้

พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์ ในสองวันแรกอุทัยพราหมณ์ ได้ถวายอาหารบิณฑบาตจนเต็มบาตร (ซึ่งการถวายอาหารบิณฑบาตของอุทัยพราหมณ์ นั้น มิได้ถวายด้วยศรัทธา แต่เป็นเพราะกลัวคนอื่นจะนินทา) พอวันที่ ๓ พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ได้เสด็จไปอีก พราหมณ์ก็ได้ถวายอาหารบิณฑบาตเหมือนเช่นเดิม แต่ในครั้งนี้ ได้กราบทูลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า เห็นจะติดในรส จึงเสด็จมาบ่อยๆ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกับอุทัยพราหมณ์ว่า ท่านถวายทานเพียง ๓ วัน ก็เกิดย่อท้อเสียแล้ว ในโลกนี้มีสิ่งที่ควรทำบ่อยๆ เกิดขึ้นบ่อยๆ (ปุนัปปุนธรรม) ๑๖ ประการ คือ กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ ฝนย่อมตกบ่อยๆ เป็นต้น (ที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง คือ ผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก)

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว อุทัยพราหมณ์ได้กล่าวสรรเสริญพระภาษิตของพระองค์ และ ได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต


ปุนัปปุนธรรม ๑๖ ประการ ที่ปรากฏในอุทัยสูตร ได้แก่

กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ

ฝนย่อมตกบ่อยๆ

ชาวนา ย่อมไถนาบ่อยๆ

แว่นแคว้น ย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆ

ยาจกย่อมขอบ่อยๆ

ทานบดีก็ให้บ่อยๆ

ทานบดี ให้บ่อยๆ แล้วก็เข้าถึงสวรรค์ บ่อยๆ

ผู้ต้องการน้ำนม ย่อมรีดนมบ่อยๆ

ลูกโค ย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆ

บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ

คนเขลา ย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆ

สัตว์ย่อมเกิดและ ตายบ่อยๆ

บุคคลทั้งหลาย ย่อมนำซากศพ ไปป่าช้าบ่อยๆ

ส่วนผู้มีปัญญา ถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก

* หมายเหตุ: นับไปเหมือนจะไม่ครบ ๑๖ แต่ถ้าจะพิจารณา ในข้อ สัตว์ ย่อมเกิด และ ตาย บ่อยๆ นับเป็น ๒ คือ เกิดบ่อยๆ ตายบ่อยๆ ก็จะครบ ๑๖ พอดี หรือ ในข้อ บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ ถ้านับ เป็น ๒ คือ ลำบาก บ่อยๆ ดิ้นรนบ่อยๆ ก็จะครบ ๑๖ พอดี

ขอเชิญศึกษาข้อความในอุทัยสูตรได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

อุทัยสูตร

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 12 ต.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ต.ค. 2564

กุศลทุกประการเจริญบ่อยๆ ฟังธรรมบ่อย ๆ พิจารณาธรรมบ่อยๆ เป็นเหตุให้ปัญญาเจริญบ่อยๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ