ติดดื่มสุรา
 
ชาญวิทย์28
ชาญวิทย์28
วันที่  15 ก.ย. 2564
หมายเลข  37344
อ่าน  86

ผมละอายใจมากครับ ที่ฟังพระธรรมทุกวันแต่ติดในการดื่มเบียร์ทุกวัน ฟังไปด้วยแต่ก็ดื่มเบียร์ด้วย แต่ฟังพระธรรมก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ น่ะครับ บางขณะก็ละอาย แต่ก็ติด ชอบ มีโทษอย่างไรประการใดบ้างครับ กราบเคารพในพระธรรมอย่างสูง


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง แสดงว่ามีแต่ธรรม ที่เป็นจิต เจตสิกและรูปและขณะที่เป็นอกุศล มีการดื่มสุรา ของมึนเมา เป็นต้น ก็เป็นจิตที่ไม่ดี เป็นบาปเกิดขึ้นในขณะนั้น ดังนั้น ไม่ว่าใคร บุคคลใด ที่มีเจตนาดื่มน้ำเมา ต้องมีเจตนาตั้งใจดื่มนะครับ ขณะนั้น เป็นอกุศลจิตแล้ว เพราะอกุศลไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ ไม่ว่าเกิดกับใคร เวลาใดครับ ซึ่งขณะที่คิดจะดื่ม กำลังดื่มและดื่มแล้ว ก็ครบกรรมบถในศีล ข้อ 5 เป็นบาป เป็นอกุศลกรรมในขณะนั้น คือ ขณะที่ดื่มสุรา ของมึนเมาครับ

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ

กุมภชาดก [ว่าด้วยโทษของสุรา]


พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 496

ข้อความบางตอนจาก...

๑๐. สัพพลหุสสูตร

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์.

จบ สัพพลหุสสูตรที่ ๑๐

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เพราะสะสมมาที่จะติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ย่อมจะติดข้องในสิ่งนั้น ความติดข้องเป็นความติดข้อง (โลภะ) ไม่ว่าจะเกิดกับใคร หรือ มีสิ่งใดเป็นอารมณ์ โลภะก็ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ สำหรับในเืรื่องในการดื่มสุราก็เช่นเดียวกัน เพราะชอบหรือติดต้องในสุราจึงดื่ม และถ้าเป็นความติดข้องในสิ่งอื่นๆ ก็ไม่พ้นไปจากโลภะเหมือนกัน ซึ่งก็มีหลายระดับขั้น ตั้งแต่บางเบา จนกระทั่งถึงขั้นที่มีกำลังกล้า ล่วงเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นการสะสมเหตุที่ไม่ดี คือ เป็นอกุศลกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้า ได้ การดื่มสุรา ผิดศีลข้อที่ ๕ เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เมื่อเสพมากขึ้นถึงขั้นมึนเมาก็อาจจะกระทำอกุศลกรรมประการต่างๆ ได้มากทีเดียว (ซึ่งในขณะที่ไม่ดื่มสุรา ก็จะไม่กระทำอย่างนั้น) ไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อกล่าวถึงโทษของสุราแล้ว มีมากทีเดียว เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรค บั่นทอนกำลังปัญญา ทำให้เป็นผู้ไม่รู้จักละอาย เป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมได้ เมื่อเป็นเ่ช่นนี้ ผู้ที่หวังความเจริญในชีวิต ไม่ควรดื่มสุรา การงดเว้นจากการดื่มสรุา เป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ให้ความปลอดภัยทั้งชีวิต และ ทรัพย์สิน ของผู้อื่น เป็นต้น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ชาญวิทย์28
ชาญวิทย์28
วันที่ 20 ก.ย. 2564

ขอบคุณมากครับ สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ