๑. เตมิยชาดก ว่าด้วยพระเตมีย์ทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ...
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่  15 ก.ค. 2564
หมายเลข  34654
อ่าน  127

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 1

๑. เตมิยชาดก

วาดวยพระเตมียทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 1

มหานิบาตชาดก

๑. เตมิยชาดก

วาดวยพระเตมียทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี

[๓๙๔] พออยาแสดงวาเปนคนฉลาด จงใหชน ทั้งปวงรูกันวาพอเปนคนโง ชนในที่นั้นทั้งหมดจะได ดูหมิ่นพอวาเปนคนกาลกรรณี ความปรารถนาของ พอจักสําเร็จไดดวยอุบายอยางนี้

[๓๙๕] ดูกอนเทพธิดา ขาพเจาจะทําตามคําของ ทาน ที่ทานกลาวกะขาพเจา ขาแตแมเทพธิดา ทาน เปนผูใครประโยชน เปนผูใครเกื้อกูลแกขาพเจา.

[๓๙๖] แนะนายสารถีทานจะรีบขุดหลุมไปทําไม เราถามทานแลว ทานจงบอกแกเราเถิดเพื่อน ทาน จักใชหลุมทําประโยชนอะไร

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 2

[๓๙๗] พระโอรสของพระราชา เปนใบ เปน หนวกเปนงอยเปลี้ย เหมือนไมมีพระมนัส พระราชา ตรัสสั่งขาพเจาวา ฝงลูกเราเสียในปา.

[๓๙๘] ดูกอนนายสารถี ขาพเจามิไดเปนคน หนวกนี้ไดเปนคนใบ มิไดเปนคนงอยเปลี้ย มิไดมี อินทรียวิกลวิการ ถาทานฝงขาพเจาในปา ทานก็ทําสิ่ง ที่ไมเปนธรรม เชิญทานดูขาและแขนของขาพเจา และเชิญฟงคําภาษิตของขาพเจา ถาทานฝงขาพเจา เสียในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไมเปนธรรม.

[๓๙๙] ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนทาว สักกเทวราชผูใหทานในกอน ทานเปนใคร หรือเปน บุตรของใคร พวกเราจะรูจักทานไดอยางไร.

[๔๐๐] เรามิใชเทวดา มิใชคนธรรพ มิใชทาวสัก- กะผูใหทานในกอน เราที่ทานจะฆาเสียในหลุม เปน โอรสของพระเจากาสิกราช เราเปนโอรสของพระ- ราชาผูที่ทานพึงพระบารมีเลี้ยงชีพอยูเสมอ แนะนาย สารถี ถาทานฝงเราเสียในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไมเปน ธรรม บุคคลนั่งหรือนอนที่รมเงาของตนไมใด ไม พึงหักรานกิ่งของตนไมนั้น เพราะผูประทุษรายมิตร เปนคนลามก พระราชาเปนเหมือนตนไม เราเปน เหมือนกิ่งไม ตัวทานเปนเหมือนคนอาศัยรมเงา ถา ทานฝงเราเสียในปา ทานก็ทําสิ่งที่ไมเปนธรรม.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 3

[๔๐๑] บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร ชนเปนอันมากอาศัยบุคคลผูนั้นเลี้ยงชีพ บุคคลผูนั้นจาก เรือนของตนไปที่ไหนๆ ยอมมีภักษาหารมากมาย. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคลผูนั้นไปสู ชนบท นิคม ราชธานีใดๆ ยอมเปนผูอันหมูชนใน ที่นั้นๆ ทั้งหมดบูชา. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลา มิตรโจรทั้งหลายไมขมเหงบุคลผูนั้น กษัตริยก็มิได ดูหมิ่นบุคคลผูนั้น บุคคลผูนั้นยอมขามพนหมูอมิตร ทั้งปวง. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล ผูนั้นจะมาสูเรือนของตนดวยมิไดโกรธเคืองใครๆ มา ไดความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุม เปนผูสูงสุดของ หมูญาติ. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคล ผูนั้นสักการะคนอื่น ก็จะเปนผูอันคนอื่นสักการะตน เคารพคนอื่น ก็จะเปนผูอันคนอื่นเคารพตน ยอมเปน ผูไดรับความยกยองและเกียรติคุณ. บุคคลผูใดมิได ประทุษรายเหลามิตร บุคคลผูนั้นบูชาผูอื่น ก็ยอมได บูชาตอบ ไหวผูอื่น ก็ยอมไดไหวตอบ และยอมถึง ยศและเกียรติ. บุคคลผูใดมิไดประทุษรายเหลามิตร บุคคลผูนั้น ยอมรุงเรืองดุจกองเพลิง ยอมไพโรจนดุจ เทวดา มีสิริประจําตัว. บุคคลผูใดมิไดประทุษราย เหลามิตร โคทั้งหลายของบุคคลผูนั้นยอมเกิด พืชที่ หวานไวในนายอมงอกงาม บุคคลผูนั้นยอมไดบริโภค

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 4

ผลของพืชที่หวานไว. บุคคลผูใดมิไดประทุษราย เหลามิตร บุคคลผูนั้นตกเหว ตกภูเขา หรือตกตนไม ยอมไดที่พึ่งอาศัยไมเปนอันตราย. บุคคลผูใดมิได ประทุษรายเหลามิตร เหลาอมิตรยอมย่ํายีบุคคลผูนั้น ไมได ดุจตนไทรมีรากและยานงอกงาม พายุไมอาจ พัดพานใหลมได ฉะนั้น.

[๔๐๒] ขอพระองคเสด็จมาเถิด ขาพระบาทจักนํา พระองคซึ่งเปนพระราชโอรสกลับสูมณเฑียรของ พระองค ขอพระองคจงครองราชสมบัติ ขอพระองค จงทรงพระเจริญ.พระองคจักทรงทําอะไรในปา.

[๔๐๓] แนะนายสารถี เราไมตองการดวยราช- สมบัติที่เราจะพึงไดดวยการประพฤติอธรรม พรอม ดวยญาติและทรัพย.

[๔๐๔] ขาแตพระราชบุตร พระองคเสด็จกลับจาก ที่นี้ จะทําใหขาพระองคไดรางวัลเครื่องยินดี เมื่อ พระองคเสด็จกลับไปแลว พระชนกและพระชนนีจะ พระราชทานรางวัล เครื่องยินดีแกขาพระองค. ขาแต พระราชบุตรเมื่อพระองคเสด็จกลับไปแลว นางสนม กุมาร พอคา และพราหมณเหลานั้น จะยินดีให รางวัลแกขาพระองค. ขาแตพระราชบุตร เมื่อ พระองคเสด็จกลับไปแลว กองทัพชาง กองทัพมา กองทัพรถ กองทัพราบ แมเหลานั้น จะยินดีใหรางวัล

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 5

แกขาพระองค. ขาแตพระราชบุตรเมื่อพระองคเสด็จ กลับไปแลว ชาวชนบท ชาวนิคม ผูมีธัญญาหารมาก จะประชุมกันใหเครื่องบรรณาการแกขาพระองค.

[๔๐๕] พระชนกและพระชนนีและเราแลว ชาว แวนแควน ชาวนิคม และกุมารทั้งปวงก็สละเราแลว เราไมมีเหยาเรือนของตน พระชนนีทรงอนุญาตเรา แลว พระชนกก็ทรงสละเราจริงๆ แลว เราจะบวช อยูในปาคนเดียว ไมปรารถนากามคุณทั้งหลาย.

[๔๐๖] ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จแนนอน เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว ทาน จงรูอยางนี้เถิด นายสารถี ประโยชนโดยชอบของ เหลาบุคคลผูไมรีบรอน ยอมใหผลแนนอน เรามี พรหมจรรยสําเร็จแลว ออกบวชแลว จะมีภัยแต ไหนเลา.

[๔๐๗] พระองคมีพระดํารัสไพเราะ และมีพระ- วาจาสละสลวยอยางนี้ เหตุไฉนจึงไมตรัสในสํานัก แหงพระชนกและพระชนนีในกาลนั้นเลา.

[๔๐๘] เราเปนงอยเปลี้ย เพราะไมมีเครื่องติดตอ ก็หาไม เราเปนหนวกเพราะไมมีชองหูก็หาไม เรา เปนใบเพราะไมมีลิ้นก็หาไม ทานอยาเขาใจวาเรา เปนใบ เราระลึกชาติปางกอน ที่เราสวยราชสมบัติ ได เราไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้นแลว ตองไปตก- นรกอันกลาแข็งเราไดเสวยราชสมบัติในกาลนั้น

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 6

ยี่สิบป ตองหมกไหมอยูในนรก ๘๐,๐๐๐ ปเรากลัวจะ ตองเสวยราชสมบัตินั้น ขอชนทั้งหลายอยาพึงอภิเษก เราในราชสมบัติเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงไมพูดใน สํานักของพระชนกและพระชนนีในกาลนั้น พระชน ทรงอุมเราใหนั่งบนพระเพลา แลวตรัสสั่งขอความวา จงฆาโจรคนหนึ่ง จงจองจําโจรคนหนึ่ง จงเอาหอก- แทงโจรคนหนึ่ง แลวเอาน้ําแสบราดแผล จงเสียบ โจรคนหนึ่งบนหลาว ตรัสสั่งเจาหนาที่นั้นอยางนี้ เราไดฟงพระวาจาอันหยาบคาย ที่พระชนกตรัสนั้น จึงกลัวการเสวยราชสมบัติเรามิไดเปนใบก็ทําเหมือน เปนใบ มิไดเปนงอยเปลี้ย ก็ใหคนเขาใจวางอยเปลี้ย แกลงนอนเกลือกกลิ้งอยูในปสสาวะและอุจจาระ ของตน ชีวิตนั้นเปนของลําบาก เปนของนอยทั้ง ประกอบดวยทุกข ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้ ทําเวรดวย เหตุการณหนอยหนึ่ง ใครเลาจะอาศัยชีวิตนี้ ทําเวร ดวยเหตุการณหนอยหนึ่ง เพราะไมไดปญญา เพราะ ไมเห็นธรรม ความหวังผลของเหลาบุคคลผูไมรีบรอน ยอมสําเร็จแนนอน เรามีพรหมจรรยสําเร็จแลว ทาน จงรูอยางนี้เถิด นายสารถี ประโยชนโดยชอบของ เหลาบุคคลผูไมรีบรอน ยอมใหผลแนนอน เรามี พรหมจรรยสําเร็จแลว ออกบวชแลว จะมีภัยแต ไหนเลา.

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 7

[๔๐๙] ขาแตพระราชบุตร แมขาพระองคก็จัก บวชในสํานักของพระองค ขอพระองคไดโปรดตรัส เรียกใหขาพระองคบวชดวยเถิด ขอพระองคจง ทรงพระเจริญ ขาพระองคชอบบวช.

[๔๑๐] แนะนายสารถี ทานจงไปมอบคืนรถแลว เปนผูไมมีหนี้เถิด เพราะผูไมมีหนี้จึงบวชได การ บวชนั้น ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งสรรเสริญแลว.

[๔๑๑] ขาพระองคไดทําตามพระดํารัส ขอพระ- องคจงทรงพระเจริญ พระองคควรจะทรงทําตามคําที่ ขาพระองคทูลวิงวอน ขอพระองคจงประทับรออยู ณ ที่นี้จนกวาขาพระองคจะนําพระราชาเสด็จมา อยางไร เสีย พระราชบิดาของพระองคทอดพระเนตรเห็นแลว คงทรงพระปติโสมนัสเปนแน.

[๔๑๒] แนะนายสารถี เราจะกระทําตามคําของ ทานที่ที่ในกลาวกะเรา แมตัวเราก็อยากเห็นพระชนก ของเราเสด็จมาในที่นี้ จงกลับไปเถิดเพื่อรัก ทาน จงทูลแกพระญาติทั้งหลายดวยก็เปนการดี ทานเปนผู ที่เราสั่งแลว จงกราบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนี ของเรา.

[๔๑๓] นายสารถี จับพระบาททั้งสองของพระ กุมารและกระทําประทักษิณพระกุมารแลว ขึ้นรถเขา ไปสูประตูพระราชวัง.

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 8

[๔๑๔] พระชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปลา แต นายสารถีมาคนเดียว ก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปดวย พระอัสสุชล ทรงกันแสดงทอดพระเนตรดูนายสารถี นั้น ดวยเขาพระหฤทัยวา นายสารถีนี้ฝงโอรสของเรา เสียแลว โอรสของเรานายสารถีฝงเสียในแผนดิน ถมแผนดินแลวเปนแน ปจจามิตรทั้งหลายจะยินดี ศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเปนแน เพราะเห็นนายสารถีมา แลว เพราะฝงโอรสของเราแลว พระชนนีทอดพระ- เนตรเห็นรถเปลา นายสารถีกลับมาแตผูเดียว ก็มี พระเนตรทั้งสองนองไปดวยพระอัสสุชล ทรงกันแสง ตรัสสอบถามนายสารถีนั้นวา โอรสของเราเปนใบ หรือ เปนงอยหรือ ตรัสอะไรบางหรือ ในเวลาที่ถูก ทานฝงในแผนดิน จงบอกเนื้อความนั้นแกเราเถิด นายสารถี โอรสของเราเปนใบเปนงอย เขากระดิก มือเทาอยางไรบางไหม ในเมื่อถูกทานฝงในแผนดิน เราถามทานแลว ทานจงบอกความนั้นแกเรา.

[๔๑๕] ขาแตพระแมเจา ขอพระแมเจาโปรด ประทานอภัยแกขาพระองค ขาพระองคขอกราบทูล ตามที่ไดฟงไดเห็นในสํานักของพระราชโอรส แด พระองค.

[๔๑๖] ดูกอนนายสารถีผูสหาย เราใหอภัยแกทาน ทานไมตองกลัว จงกลาวตามที่ทานไดฟงหรือไดเห็น ในสํานักของพระราชโอรส.

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 9

[๔๑๗] พระราชโอรสนั้นมิไดเปนใบ มิไดเปน งอยเปลี้ย พระองคมีพระวาจาสละสลวย ไดยินวา พระองคกลัวราชสมบัติ จึงไดทรงทําการลวงเปนอัน มาก พระองคทรงระลึกถึงชาติกอน ที่พระองคได เสวยราชสมบัติ พระองคเสวยราชสมบัติในกาลนั้น แลว ตองไปตกนรกอันกลาแข็ง พระองคเสวยราช- สมบัติในกาลนั้น ๒๐ ป แลวตองหมกไหมอยูในนรก ๘๐,๐๐๐ ป พระองคกลัวจะตองเสวยราชสมบัตินั้น ทรงอธิษฐานวา ขอชนทั้งหลายอยาพึงอภิเษกเราใน ราชสมบัติเลย เพราะฉะนั้น พระองคจึงไมตรัสใน สํานักของพระชนกและพระชนนีในกาลนั้น พระราช โอรสทรงสมบูรณดวยองคาพยพ มีพระรูปงดงาม สมสวน มีพระราจาสละสลวย มีพระปญญา ทรง ดํารงในมรรคาแหงสวรรค ถาพระแมเจามีพระ- ราชประสงคจะทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสของ พระองค. ก็ขอเชิญเสด็จเถิด ขาพระองคจักนําเสด็จ พระแมเจาไปใหถึงที่ที่พระเตมิยราชโอรสประทับอยู.

[๔๑๘] เจาหนาที่ทั้งหลายจงเทียมรถเทียมมา จง ผูกเครื่องประดับชาง จนกระทั่งสังขและบัณเฑาะว จงตีกลองหนาเดียว จงตีกลองสองหนา และรํามะนา อันไพเราะ ขอชาวนิคมจงตามเรามา เราจักไปให โอวาทแกลูกชาย นางสนม กุมาร พอคา และ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 10

พราหมณทั้งหลาย จงรีบเตรียมยาน เราจักไปให โอวาทแกลูกชาย พวกกองพลชาง กองพลมา กอง พลรถ กองพลราบ จงรีบเตรียมยาน เราจักไปให โอวาทแกลูกชาย ชาวชนบทและชาวนิคม จงมา ประชุมรีบเตรียมยาน เราจักไปใหโอวาทแกลูกชาย.

[๔๑๙] นายสารถีทั้งหลายจูงมาที่เทียมรถและมา- สินธพซึ่งเปนพาหนะวองไว มายังประตูพระราชวัง แลวกราบทูลวา มาทั้งสองพวกนี้เทียมเสร็จแลว. [๔๒๐] มาอวนเสื่อมความวองไว มาผอมเสื่อม ถอยเรี่ยวแรง จงเรนมาผอมและมาอวนเสีย จัดเทียม แตมาที่สมบูรณ.

[๔๒๑] แตนั้น พระราชรีบเสด็จขึ้นประทับบน มาสินธพอันเทียมแลว ไดตรัสกะนางขางในวา จง ตามเราไปทุกคน เตรียมเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ คือ พัดวาลวิชนี พระอุณหิส พระขรรค เศวตฉัตร และ ฉลองพระบาททอง ใหขนขึ้นรถไปดวย แตนั้น พระ ราชาตรัสสั่งใหนายสารถีนําทาง เสด็จเคลื่อนขบวนเขา ไปถึงสถานที่ที่พระเตมิยราชฤๅษี ประทับอยูโดยพลัน.

[๔๒๒] พระเตมิยราชฤๅษี ทอดพระเนตรเห็นพระ- ราชบิดากําลังเสด็จมา ทรงรุงเรืองดวยพระเดชานุภาพ ทรงแวดลอมไปดวยหมูอมาตย จึงถวายพระพรวา ขอ ถวายพระพร มหาบพิตรทรงปราศจาลพระโรคาพาธ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 11

หรือ ทรงเปนสุขสําราญดีหรือ ราชกัญญาของพระ องค และโยมมารดาของอาตมภาพ ไมมีพระโรคาพาธหรือ.

[๔๒๓] พระลูกรักฉันไมมีโรคาพาธ สุขสําราญ ดี ราชกัญญาทั้งปวงของดิฉัน และโยมมารดาของพระ ลูกรัก หาโรคภัยนี้ได.

[๔๒๔] ขอถวายพระพร มหาบพิตรไมเสวยน้ํา- จัณฑไมทรงโปรดน้ําจัณฑหรือ พระหฤทัยของมหาบพิตรทรงยินดีในสัจจะ ในธรรมและในทานบางหรือ.

[๔๒๕] พระลูกรัก ดิฉันไมดื่มน้ําจัณฑไมโปรด น้ําจัณฑ อนึ่ง ใจของดิฉันยินดีในสัจจะ ในธรรม และในทาน.

[๔๒๖] พาหนะมีมาและโคเปนตน ของมหาบพิตร ที่เขาเทียมในยาน ไมมีโรคหรือ นําอะไรๆ ไปไดหรือ มหาบพิตร ไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาพระสรีระหรือ.

[๔๒๗] พาหนะมีมาและโคเปนตน ของดิฉันที่เขา เทียมในยาน ไมมีโรค อนึ่ง พาหนะนําอะไรๆ ไป ได และดิฉันไมมีพยาธิที่เขาไปแผดเผาสรีระ.

[๔๒๘] ปจจันตชนบทของมหาบพิตร ยังเจริญดี อยูหรือ คามนิคมในทามกลางรัฐสีมาของมหาบพิตร ยังเปนปกแผนดีหรือ ฉางหลวงและพระคลังของมหา บพิตรยังบริบูรณดีอยูหรือ.

 
  ความคิดเห็น 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 12

[๔๒๙] ปจจันตชนบท ของดิฉันยังเจริญดีอยู คาม นิคมในทามกลางรัฐสีมาของดิฉัน ยังเปนปกแผนดี อยู ฉางหลวงและพระคลังของดิฉันทั้งหมด ยังบริ- บูรณดีอยู.

[๔๓๐] ขอถวายพระพรมหาบพิตรเสด็จมาดีแลว พระองคเสด็จมาไกลก็เหมือนใกล ราชบุรุษทั้งหลาย จงทอดราชบัลลังกใหประทับเถิด.

[๔๓๑] ขอเชิญมหาบพิตรประทับนั่ง บนเครื่อง ปูลาดใบไมที่เขากําหนดลาดไว เพื่อพระองคในที่นี้ จงทรงเอาน้ําแตภาชนะนี้ ลางพระบาทของมหา- บพิตรเถิด.

[๔๓๒] มหาบพิตร ใบหมากเมาของอาตมภาพนี้ เปนของสุก ไมมีรสเค็ม อมหาบพิตร ผูเสด็จมา เปนแขกของอาตมภาพ จงเสวยเถิด.

[๔๓๓] ดิฉันไมบริโภคใบหมากเมา โภชนะของ ดิฉันไมใชอยางนี้เลย ดิฉันบริโภคขาวสุกแหงขาว สาลีที่ปรุงดวยมังสะอันสะอาด.

[๔๓๔] ความอัศจรรยยอมแจมแจงแกดิฉัน เพราะ ไดเห็นลูกรักอยูในที่ลับแตผูเดียว บริโภคอาหารเชนนี้ เหตุไรจึงมีผิวพรรณผองใส.

[๔๓๕] มหาบพิตร อาตมภาพนอนผูเดียวบน เครื่องลาดใบไมที่ปูลาดไว เพราะการนอนผูเดียวนั้น

 
  ความคิดเห็น 13  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 13

ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส กองรักษาทางราช- การที่ผูกเหน็บดาบของอาตมภาพไมมี เพราะการนอน ผูเดียวนั้น ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผองใส ขอถวาย พระพร อาตมภาพไมตามเศราโศกถึงอารมณที่ลวง ไปแลว ไมปรารถนาถึงอารมณยังไมมาถึง ยัง อัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา เพราะ เหตุนั้น ผิวพรรณจึงผองใส คนพาลทั้งหลายยอม เหี่ยวแหงเพราะเหตุ ๒ อยางนั้น คือเพราะปรารถนา อารมณที่ยังไมมาถึง เพราะตามเศราโศกถึงอารมณ ลวงไปแลว ดุจไมออที่ยังเขียวสด ถูกถอนทิ้งไวที่ แดด ฉะนั้น.

[๔๓๖] ลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลชาง กองพลรถ กองพลมา กองพลราบ และกองพลผูกเกราะ ตลอด ถึงพระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ และขอมอบ นางสนมกํานัลใน ผูประดับดวยเครื่องอลังการ พรอม สรรพแกพอ พอจงปฏิบัติในนางเหลานั้น จงเปนพระ ราชาของดิฉันทั้งหลาย สตรี ๔ คน เปนผูฉลาด ในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษามาดีแลว จักทํา ใหลูกรื่นรมยในกาม พอจะทําอะไรในปา ดิฉันจัก นําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่นที่ตกแตงแลวมา เพื่อพอ พอจงใหนางเหลานั้นมีโอรสมากๆ แลวจึง ผนวชตอภายหลังพอยังเยาวเปนหนุมแนน ตั้งอยูใน

 
  ความคิดเห็น 14  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 14

ปฐมวัย มีเกศาดําสนิท จงครองราชสมบัติเถิด ขอ พอจงเจริญ จักทําอะไรในปา.

[๔๓๗] คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย ผูประ- พฤติพรหมจรรยควรเปนคนหนุม การบรรพชาควร เปนของคนหนุม ขอนั้นทานผูแสวงหาคุณธรรมทั้ง- หลายสรรเสริญแลว คนหนุมควรประพฤติพรหมจรรย ผูประพฤติพรหมจรรยควรเปนคนหนุม อาตมภาพจัก ประพฤติพรหมจรรย ไมตองการราชสมบัติ อาตม- ภาพเห็นเด็กชายของทานทั้งหลาย เรียกมารดาบิดาซึ่ง เปนบุตรที่รัก อันไดมาโดยยาก ยังไมทันแกก็ตายเสีย แลว อาตมภาพเห็นเด็กหญิงของทานทั้งหลาย ซึ่งเปน เด็กหญิงที่สวยงามนาชม สิ้นชีวิต เหมือนหนอไมไผ ยังออนที่ถูกถอนฉะนั้น จริงอยู นรชนจะเปนชายหนุม หรือหญิงสาวก็ตาม ตายทั้งนั้น ใครเลาจะพึงวางใจ ในชีวิตวา เรายังหนุมอยู อายุของคนเรา เปนของ นอยนัก เพราะวันคืนลวงไปๆ เหมือนอายุของฝูง- ปลาในน้ํานอย ความเปนหนุมสาวในวัยนั้นจักทํา อะไรได สัตวโลกถูกครองงํา และถูกหอมลอมอยู เปนนิตย เมื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชน เปนไปอยู มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมภาพ ในราชสมบัติทําไม.

[๔๓๘] สัตวโลกถูกอะไรครอบงําไว และถูก อะไรหอมลอมไว สิ่งที่ไมเปนประโยชนอะไรเปนไป อยู ดีฉันถามแลว พอจงบอกขอนั้นแกดีฉัน.

 
  ความคิดเห็น 15  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 15

[๔๓๙] สัตวโลกถูกความตายครอบงําไว ถูก ความแกหอมลอมไวสิ่งที่ไมเปนประโยชน คือ คืนวัน เปนไปอยู มหาบพิตรจงทราบอยางนี้ ขอถวายพระพร เมื่อดายที่เขากําลังทอ ชางหูกทอไปไดเทาใด สวนที่ จะตองทอ ก็ยังเหลืออยูนอยเทานั้น แมฉันใด ชีวิต ของสัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น แมน้ําที่เต็มฝง ยอมไม ไหลไปสูที่สูง ฉันใด อายุของมนุษยทั้งหลาย ยอม ไมกลับไปสูความเปนเด็กอีก ฉันนั้น แมน้ําที่เต็มฝง ยอมพัดพาเอาตนไม ที่เกิดอยูริมฝงใหหักโคนไป ฉันใด สัตวทั้งปวงยอมถูกชราและมรณะพัดพาไป ฉันนั้น.

[๔๔๐] ลูกรัก ดิฉัน ขอมอบกองพลชาง กอง พลรถ กองพลมา กองพลราบ และกองพลผูกเกราะ ตลอดถึงพระราชนิเวศ อันเปนที่รื่นรมยแกพอ และ ขอมอบนางสนมกํานัลในผูประดับดวยเครื่องอลังการ พรอมสรรพแกพอ พอจงปฏิบัติในนางเหลานั้น จง เปนพระราชาของดีฉันทั้งหลาย สตรี ๔ คน เปนผู ฉลาดในการฟอนรําและการขับรอง ศึกษามาดีแลว จักทําใหลูกรื่นรมยในกาม พอจักทําอะไรในปา ดีฉัน จักนําราชกัญญาจากพระราชาเหลาอื่น ที่ตกแตงแลว มาเพื่อพอ พอจงใหนางเหลานั้นมีโอรสมาๆ แลว จึงผนวชตอภายหลัง ลูกรัก ดิฉันขอใหฉางหลวง

 
  ความคิดเห็น 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 16

พระคลัง พาหนะ และกองพลทั้งหลาย ตลอดถึง พระราชนิเวศอันเปนที่รื่นรมยแกพอ พอจงแวดลอม ดวยราชกัญญาอันงดงามเปนปริมณฑล มีหมูบริจาริกา นารีหอมลอม จงครองราชสมบัติเถิด ขอพอจงเจริญ จักทําอะไรในปา.

[๔๔๑] มหาบพิตรจะใหอาตมภาพ เสื่อมไป เพราะทรัพยทําไม บุคคลจะตายเพราะภริยาทําไม ประโยชนอะไรดวยความเปนหนุมสาวซึ่งตองแกทําไม จะตองใหชราครอบงํา ในโลกสันนิวาสซึ่งมีชราและ มรณะเปนธรรมดานั้น จะเพลิดเพลินไปทําไม จะเลน หัวไปทําไม จะยินดีไปทําไม จะมีประโยชนอะไรดวย การแสวงหาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยบุตรและ ภริยาแกอาตมภาพ มหาบพิตร อาตมภาพเปนผูพน แลวจากเครื่องผูก มัจจุราชยอมไมประมาทในอาตม- ภาพผูรูชัดอยางนี้วา บุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงํา แลว จะยินดีไปทําไม จะประโยชนอะไรดวยการ แสวงหาทรัพย ผลไมที่สุกแลว ยอมเกิดภัยแตการ หลนเปนนิตย ฉันใด สัตวทั้งหลายที่เกิดแลว ยอม มีภัยแตความตายเปนนิตย ฉันนั้น ชนเปนอันมาก เห็นกัน อยูในเวลาเชา บางพวกพอตกเวลาเย็นก็ไม เห็นกัน ชนเปนอันมากเห็นกันอยูในเวลาเย็น บาง

 
  ความคิดเห็น 17  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๔ ภาค ๒ - หนาที่ 17

พวก พอถึงเวลาเชาก็ไมไดเห็นกัน ภูมิประเทศที่ตั้ง กองชาง กองรถ กองราบ ยอมไมมีในสงคราม คือมรณะนั้น ไมอาจจะตอสูเอาชัยชนะตอมฤตยู ดวยเวทมนต หรือยุทธิวิธี หรือสินทรัพยได มฤตยูมิไดเวนกษัตริย พราหมณ พอคา ลูกจาง คนจัณฑาล และคนเทหยากเยื่อไรๆ ยอมย่ํายีทั้งหมดทีเดียว ควรรีบทําความเพียรในวันนี้ทีเดียว ใครเลาจะพึงรูวาตายพรุงนี้ เพราะความผัดผอนกับมัจจุราช ผูมีเสนาใหญ นั้นไมมีเลย โจรทั้งหลายยอมปรารถนาทรัพย อาตมภาพเปนผูพนจากเครื่องผูก ของถวายพระพร เชิญมหาบพิตรเสด็จกลับไปเถิด อาตมภาพไมตองการราชสมบัติ

จบเตมิยชาดกที่ ๑

 
  ความคิดเห็น 18  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ