คิดไม่ดี แต่ไม่ลงมือทำ บาปไหม
 
kanchaiy libnoi
วันที่  10 ก.ค. 2564
หมายเลข  34587
อ่าน  89

เครียดมากมากค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕ - หน้าที่ ๓๔๗

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ควรเป็นไปในอำนาจของกิเลสที่เป็นไปแล้วในภายใน ด้วยว่ากิเลสเมื่อเจริญขึ้น (คือมีมากขึ้น, เพิ่มขึ้น) ย่อมให้ถึงความพินาศอย่างมาก เหมือนปัจจามิตร (ศัตรู) ”อกุศล เป็น อกุศล ไม่ว่าจะเป็นอกุศล ในระดับใด ก็เป็นอกุศล และอกุศล ทั้งหมด เป็นบาป เป็นสภาพธรรมฝ่ายที่ไม่ดี ไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ เพียงคิดไม่ดีอยู่ในใจ ยังไม่ล่วงออกมาเป็นการกระทำหรือคำพูดที่ไม่ดี นั้น ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดผล (วิบาก) ในภายหน้า แต่ก็เป็นการสะสมสิ่งที่ไม่ดีต่อไป ซึ่งจะประมาทไม่ได้เลย เพราะถ้าประมาทเมื่อใด ก็อาจจะกระทำสิ่งที่ไม่ดีประการต่างๆ ได้ เช่น เบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่น ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นต้น นั่นแหละ เป็นบาป ที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้า มีการเกิดในอบายภูมิ เป็นต้น ได้ โดยที่ไม่มีใครทำให้เลย

ขอให้คุณ kanchaiy libnoi ได้ฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ ไม่ขาดการฟังพระธรรม ซึ่งจะทำให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกค่อยๆ เจริญขึ้น เป็นผู้มีที่พึ่งที่แท้จริงในชีวิต ความคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆ ก็จะค่อยๆ น้อยลง เพราะได้ไตร่ตรองพิจารณาถึงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ