จุดประสงค์ของการบวชที่ถูกต้อง [รัฐปาลเถรคาถา]

 
webdh
วันที่  6 เม.ย. 2550
หมายเลข  3343
อ่าน  6,691

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หน้าที่ 73

ข้อความบางตอนจาก ...

รัฐปาลเถรคาถา

จริงอยู่ กามทั้งหลายวิจิตรด้วยรูป เป็นต้น คือ มีรูปแปลกๆ โดยเป็นรูปสีเขียวเป็นต้น. กามทั้งหลายแสดงความชอบใจโดยประการนั้นๆ ด้วยรูปแปลกๆ นั้น อย่างนี้แล้ว ย่อมย่ำยีจิต คือ ไม่ให้ยินดีในการบรรพชา เพราะเหตุนั้น เราเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย โดยมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก เป็นต้น เพราะฉะนั้น คือ เพราะการเห็นโทษในกามคุณนั้น เราจึงบวช


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 6 เม.ย. 2550

อนุโมทนาครับ

บรรดารัตนะ (เงิน ทอง เป็นต้น) ทั้งหลาย รัตนตรัยประเสริฐสุด

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อิสระ
วันที่ 8 เม.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 8 เม.ย. 2550

บุรุษอาชาไนย หาได้ยาก

ผู้เกลียดธรรม เป็นผู้เสื่อม

ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
suntarara
วันที่ 14 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 1 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เรื่อง จุดประสงค์ในการบวชที่ถูกต้อง

[เล่มที่ 26] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 310

ข้อความบางตอนจาก

อรรถกถาปุตตมังสสูตร

พระองค์ได้ทรงเห็นกุลบุตรบางพวกผู้บวชใหม่ ผู้ไม่พิจารณาแล้วบริโภคอาหาร ครั้นพระองค์ทรงเห็นแล้วทรงพระดำริว่า เราบำเพ็ญบารมีสิ้น ๔ อสงไขยกำไรแสนกัป จะได้บำเพ็ญเพราะเหตุแห่งปัจจัยจีวร เป็นต้น ก็หาไม่ แต่ที่แท้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระอรหัตอันเป็นผลสูงสุด ภิกษุแม้เหล่านี้บวชในสำนักเรา มิได้บวชเพราะเหตุแห่งปัจจัยมีจีวรเป็นต้น แต่บวชเพื่อประโยชน์แก่พระอรหัตนั่นเอง.

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 12 ก.พ. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
sukchit
วันที่ 13 ก.พ. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ภัสร์
วันที่ 7 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Komsan
วันที่ 17 มี.ค. 2554

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
lovedhamma
วันที่ 25 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
nopwong
วันที่ 20 เม.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
swanjariya
วันที่ 25 เม.ย. 2557

อนุโมทนาขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
chatchai.k
วันที่ 26 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ