เสรีภาพ คืออะไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  15 ก.ย. 2563
หมายเลข  32991
อ่าน  122

* ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่างคนก็ต่างคิดกันไปด้วยความไม่รู้ ในทุกเรื่องในทุกคำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ เช่น คำว่า "เสรีภาพ"

* เสรีภาพ หรือ เสรีภาวะ ตามพระธรรมที่ทรงแสดง คือภาวะของจิตที่เป็นอิสระ ปราศจากกิเลสอกุศล ซึ่งเป็นความไม่ดีของจิตใจ

* เสรีภาพตามความเป็นจริงในพระพุทธศาสนา มีความหมาย 2 ประการ ซึ่งมีความลึกซึ้งถึงที่สุด คือ

- ธรรมเสรี คือ ธรรมที่ทำให้จิตบริสุทธิ์ เป็นอิสระจากกิเลส ได้แก่ สติ (ความระลึกชอบ คือระลึกตรงตามลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ) ปัญญา (ความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริง) และธรรมที่ดีงามประการต่างๆ ที่อบรมเจริญขึ้น เพื่อกระทำให้ถึงที่พึ่งที่แท้จริงคือพระนิพพาน ซึ่งเสรี พ้นจากกิเลสอย่างแท้จริง

- บุคคลเสรี คือพระอริยบุคคล ซึ่งพ้นจากกิเลสได้ตามลำดับขั้น สูงสุดคือพระอรหันต์ ซึ่งดับกิเลสได้หมดสิ้น จึงเป็นบุคคลเสรี เพราะเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวง

* แต่จะพอเข้าใจได้ในเบื้องต้น ก็คือ ความเข้าใจพระธรรม เป็นปัจจัยทำให้กุศลจิตเกิดเพิ่มขึ้น จึงเป็นผู้ที่มีการไตร่ตรองตามเหตุผล ไม่เชื่อและไม่ตามๆกันในทางอกุศล ที่ทำให้จิตของตนก็เดือดร้อน และมีการกระทำ คำพูด ที่เป็นไปด้วยอกุศล ทำให้สังคม ซึ่งก็คือคนแต่ละคนที่อยู่รวมกัน มีแต่อกุศลจิตเพิ่มมากขึ้น

* ดังนั้น ถ้าเข้าใจเสรีภาพตามความเป็นจริง ก็จะไม่เรียกร้องเสรีภาพจากใครทั้งสิ้น เพราะไม่มีใครจะให้เสรีภาพกับใครได้ แต่เมื่อมีความดีของจิตใจ เพราะมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริง จิตขณะนั้นก็ไม่เดือดร้อนด้วยความไม่ดี คือกิเลสอกุศลต่างๆ

* จิตที่ดีงาม เพราะความเข้าใจพระธรรม จึงเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายได้

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 24 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ