ปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์จริงหรือ
 
kk123
วันที่  3 ก.ย. 2563
หมายเลข  32953
อ่าน  288

ท่านพระพุทธทาสเคยเขียนว่าโลกนี้ไม่เคยขาดพระอรหันต์นี่นา พระที่มารับบาตรโดยบาตรว่างเปล่า รับแล้วหายตัวไปเป็นพระอรหันต์ไหม พระที่มาช่วยให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ และแก้คุณไสย์ โดยท่านมาแบบกายละเอียดเป็นพระอรหันต์ไหม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ก.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลคือความเข้าใจถูกเห็นถูกตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งการที่จะเข้าใจได้ ก็ต้องได้ฟัง ได้ศึกษา เป็นผู้ที่มีความเคารพในคำจริงที่พระองค์ทรงแสดง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด กล่าว ก็ต้องย้อนกลับมาตรงที่ว่า "แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่าอย่างไร" นี้คือสิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นอย่างยิ่ง  

พระอรหันต์ เป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้ทำลายข้าศึก คือกิเลสได้หมดสิ้น เป็นผู้ไม่มีภพใหม่อีกต่อไป การบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ เริ่มตั้งแต่พระโสดาบันบุคคล ถึง ความเป็นพระอรหันต์นั้น ต้องเป็นผู้ที่สั่งสมอบรมเจริญปัญญา สั่งสมการสดับตรับฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และต้องเป็นผู้ดำเนินตามทางที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ คือ การอบรมเจริญปัญญา    การเกื้อกูลของพระอรหันต์ ที่มีต่อผู้อื่น ก็คือ แสดงความจริง ตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ใช่ด้วยอย่างอื่น  

ยุคนี้ เป็นพันปีที่ ๓ ถ้าจะมีพระอริยบุคคลก็สูงสุดเพียงแค่พระอนาคามีเท่านั้น ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ เพราะเหตุว่า ความเสื่อมค่อยๆ มีไปตามลำดับจริงๆ  บุคคลผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจความจริง มีน้อย ตามข้อความในมโนรถปูรณี อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต โคตมีสูตร ดังนี้

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ หน้า ๕๕๔

ก็คำว่า วสฺสสหสฺส นี้ ตรัสโดยมุ่งถึงพระขีณาสพผู้บรรลุปฏิสัมภิทาเท่านั้น แต่เมื่อกล่าวให้ยิ่งไปกว่านั้น ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระขีณาสพผู้สุกขวิปัสสกะ ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระอนาคามี ๑,๐๐๐ โดยมุ่งถึงพระสกทาคามี ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระโสดาบันปฏิเวธสัทธรรมถูกดำรงอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี โดยอาการดังกล่าวมานี้ แม้พระปริยัติธรรมก็ดำรงอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปีนั้นเหมือนกัน.


ดังนั้น เมื่อพระธรรม ยังดำรงอยู่ สืบทอดมาถึงยุคนี้สมัยนี้ แทนที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่น ก็ควรที่จะได้ตั้งต้นฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง เป็นปัญญาของตนเอง เมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดของคนอื่นซึ่งไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล และเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องนี้เอง ก็สามารถเกื้อกูล กล่าวความจริงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ครับ  

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ยุคปัจจุบัน มีพระอรหันต์หรือไม่

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Witt
วันที่ 3 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 3 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เฉลิมพร
วันที่ 17 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ