หนังสือเล่มใหม่_ภิกษุ กับ เงินทองและการช่วยสังคม
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  12 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31939
อ่าน  1,056

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น“ภิกษุ กับ เงินทองและการช่วยสังคม”

เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เพื่อให้ได้เข้าใจในเบื้องต้นว่าความเป็นภิกษุในพระธรรมวินัย เป็นอย่างไร เพราะภิกษุเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศที่สูงยิ่ง ซึ่งจะต้องจริงใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัย อบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลส ประพฤติตามพระวินัยบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว มื่อสละเพศคฤหัสถ์แล้ว จะมามีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์อีกไม่ได้ เพราะฉะนั้น เงินทอง จึงไม่ควรแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวง ภิกษุในพระธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง ไม่มีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง ภิกษุใดที่รับเงินทองยินดีในเงินทอง นั่น ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย ไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะไม่ได้ประพฤติตามพระองค์ ไม่ได้ขัดเกลากิเลส เพราะการรับเงินทองและยินดีในเงินทอง เป็นความติดข้อง เป็นการเพิ่มกิเลส ไม่ใช่ขัดเกลากิเลส และจะนำมาซึ่งความประพฤติที่เสียหายอีกมากมายอันเนื่องมาจากเงินทอง คฤหัสถ์จึงไม่ควรถวายเงินทองแก่ภิกษุ เพราะเงินทองทำลายชีวิตของความเป็นภิกษุ แต่ควรถวายเฉพาะสิ่งที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิต มี อาหาร เป็นต้น เท่านั้น อีกทั้ง การที่ภิกษุจะช่วยสังคมคฤหัสถ์ ก็ไม่ใช่เหมือนอย่างที่คฤหัสถ์กระทำกัน เพราะสิ่งเดียวที่ภิกษุจะให้คฤหัสถ์ได้ คือ การแสดงพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วที่ตนเองได้ศึกษาและมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อคฤหัสถ์จะได้รับฟังสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลคฤหัสถ์ที่ประเสริฐอย่างยิ่ง

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เมตตามอบหมายให้เรียบเรียงหนังสือเล่มดังกล่าวและตรวจทานแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาทั้งหมด พร้อมทั้งแนะนำการออกแบบปกหนังสืออันสื่อถึงความหมายที่ละเอียดยิ่ง และขอบพระคุณและยินดีในกุศลวิริยะของคุณกัณหา อุรัสยะนันทน์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๗๐ ผู้จัดรูปเล่มและออกแบบปกพร้อมทั้งพิสูจน์อักษร


ท่านใดประสงค์จะขอรับหนังสือเล่มนี้

โปรดติดต่อ 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
เลขที่ ๑๗๔ / ๑ ถนนเจริญนคร  ๗๘
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรีกรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘๐๒๓๙

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf หนังสือเล่มดังกล่าวจากหัวข้อ
ด้านล่างนี้

ภิกษุ กับ เงินทองและการช่วยสังคม

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง

และยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ....


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
palsawangpattanagul
palsawangpattanagul
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์เหนือเศียรเกล้าอนุโมทนากรรมการ วิทยากร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิ (มศพ) และผู้เข้าใจพระธรรมทุกท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เตชสิทธิ์
เตชสิทธิ์
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

เข้าใจว่าเป็นคำสอนของพระพุทธะเจ้าแท้จริงทุกคำ สาธุสาธุสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาสาธุครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Witt
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ เป็นหนังสือที่ตรงใจมากเลยค่ะ จะได้นำแจก และถวายแด่พระภิกษุ ^^

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Nataya
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ที่มีการประพฤติไม่ตรงตามพระธรรมวินัยอย่างมากขึ้นๆ  ร้ายแรงขึ้น ซึ่งเป็นการไม่เคารพระธรรมคำสอน และทำลายพระพุทธศาสนาได้  จึงจะขอรับเพื่อเผยแพร่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อผู้ได้อ่าน จะได้เกิดความเข้าใจถูก ออกจากความประพฤติผิด และร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาต่อไป

กราบยินดีในกุศลวิริยะ อ.คำปั่น อักษรวิลัย  รวมทั้งวิทยากร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุสุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของอาจารย์คำปั่นที่ได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ศุภมิตร
วันที่ 17 มิ.ย. 2563

กราบอนุโมทนา บูชาคุณท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์  ชมรมบ้านธัมมะ มศพ คณาจารย์วิทยากร

คณะจัดทำสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่พระธรรม และทุกๆท่านที่กำลังรับฟัง ศึกษาพระธรรมจาก มศพสาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 25 มิ.ย. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
Napong
Napong
วันที่ 8 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุครับผม

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ