พระสูตร ก็พอ พระอภิธรรม ไม่จำเป็น?

 
lokiya
วันที่  18 พ.ค. 2563
หมายเลข  31871
อ่าน  495

อยากให้ท่านวิทยากรช่วยตอบข้อสงสัยนี้

1. การศึกษาพระสูตร ทำตามพระสูตร แม้เพียงบทเดียว ก็เพียงพอต่อการพ้นทุกข์แล้ว ไม่จำเป็นต้องศึกษามากกว่านี้

2. คนสมัยพุทธกาลไม่เห็นต้องฟังอะไรยากๆ เยอะๆ อย่างพระอภิธรรมก็มีดวงตาเห็นธรรมได้

3.ยกเรื่องพระโปฐิละ ว่าการศึกษาอภิธรรมมากจะเหมือนท่านโปฐิละเป็นตัวขัดขวางมรรคผล

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 19 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กาลสมัย คือ สมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติยังมีพระชนม์อยู่ กับ สมัยปัจจุบันผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปี ย่อมเป็นกาลเวลาที่ต่างกัน ผู้มีปัญญาสะสมมามาก เกิดในสมัยที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ เพียงฟังบทเดียว หรือ เพียงจบพระสูตร ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น และ พระองค์ทรงแบ่งสัตว์โลก เป็นบัว ๔ เหล่า เพราะฉะนั้นสมัยนี้ ฟังคำเดียวกันของพระพุทธเจ้า

อ่านพระสูตร บทเดียวกัน แต่ความเข้าใจก็ต่างกันกับสมัยนั้น นี่คือ กาลสมัย การสะสมปัญญามาต่างกัน เพราะฉะนั้น สัตว์โลกที่สะสมปัญญามาน้อยในยุคนี้ จึงต้องฟังมาก ฟังคำจริงของพระพุทธเจ้า ถ้าหากได้อ่านประวัติพระสาวกทั้งหลาย ที่ได้บรรลุธรรม ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม แต่ละท่าน ต้องฟังมาก ไม่ใช่เพียงสูตรเดียว และต้องสะสมปัญญาเป็นเวลานาน นับชาติไม่ถ้วน ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ นี่เพราะสะสมอวิชชามามาก สะสมความไม่รู้มามาก สะสมปัญญามาน้อย ครับ ดังนั้นก็ค่อยๆ สะสมปัญญาความเข้าใจต่อไป จนถึงการดับกิเลสได้ในที่สุดครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 19 พ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปัญญาไม่สามารถจะเจริญขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องค่อยๆ ฟังค่อยๆ ศึกษาไปตามลำดับ เพียงแค่วันนี้ พรุ่งนี้ หรือชาตินี้ ยังไม่พอ ต้องสะสมความเข้าใจต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนาน (จิรกาลภาวนา) ซึ่งมีข้ออุปมาเหมือนการจับด้ามมีด เมื่อจับบ่อยๆ นานๆ รอยสึกย่อมปรากฏได้ ปัญญาก็เช่นกัน ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการสะสม ในการอบรม จึงจะเจริญขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ในแต่ละภพในแต่ละชาติ มีชีวิตอยู่ก็เพื่อได้ฟังพระธรรม ได้สะสมอบรมเจริญปัญญา เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูกยิ่งขึ้น เพราะเหตุว่าการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นเรื่องที่ไกลมาก ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นได้ก็ต้องมีวันนี้ คือ ไม่ขาดการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาต่อไป ทุกส่วนของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 19 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เฉลิมพร
วันที่ 20 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chvj
วันที่ 20 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Artwii
วันที่ 21 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณครับ อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Witt
วันที่ 23 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ