ชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดและปฏิบัติผิด​ ​[อังคุตตรนิกาย​ เอกนิบาต-ทุกนิบาต]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 พ.ค. 2563
หมายเลข  31849
อ่าน  131

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๑๙๒

[๑๙๕]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ๑  ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น ๑  คนทั้งหมดนั้น ย่อมประสบกรรม มิใช่บุญ เป็นอันมาก   ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมท่านกล่าวไว้ชั่ว.

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 193

[๒๐๑]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่เกียจคร้านในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่ว ย่อมอยู่เป็นสุข ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมท่านกล่าวไว้ชั่ว


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ