โลกียมรรคมีองค์​ ๕​ ​[สังยุตตนิกาย​ มหาวารวรรค]​
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 พ.ค. 2563
หมายเลข  31851
อ่าน  151

ขอ​นอบน้อม​แด่​พระ​ผู้​มี​พระ​ภาค​อร​ห​ั​นต​สัมมา​สั​ม​พุทธเจ้า​พระ​อง​ค์นั้น​

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑

ส่วนในขณะแห่งโลกิยมรรคย่อมมีองค์ ๕ แน่.  แต่วิรัติไม่แน่  เพราะฉะนั้น ท่านไม่กล่าวว่าองค์ ๖​  แต่กล่าวว่า มีองค์ ๕  เท่านั้น ด้วยประการฉะนี้. ก็บัณฑิตพึงทราบว่าโลกุตรมรรค ย่อมมีองค์ ๘  เพราะความสำเร็จแห่งสัมมากัมมันตะเป็นต้น เป็นองค์แห่งโลกุตตรมรรค  ในสูตรหลายสูตรมีมหาจัตตทาฬีสกสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่า ก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีจิตเป็นอริยะ หาอาสวะมิได้  พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค  เจริญอริยมรรคอยู่​ การงด การเว้น การเว้นขาดจากกายทุจริต ๓ คือเจตนาเครื่องงดเว้นไม่กระทำการไม่ทำอันใด  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะนี้ ย่อมเป็นโลกุตรมรรค เป็นอริยะหาอาสวะมิได้ ดังนี้. 


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ